Skip to content Skip to navigation

As Gándaras da Garrida

AS “GÁNDARAS”  DA GARRIDA

Falecido Ignacio Costas Piñeiro (2010), transcorrido un tempo, un día cruceime co seu fillo máis novo ao que coñecera de neno formando parte da Escola de Fútbol do C.C.A.R. e atrevinme a pedirlle que se algún día destruía documentos existentes na súa casa, denantes de facelo, me deixara  poder visualizalos por si tiñan algún valor histórico para a parroquia. Tiña a intuición de que así sería porque seu avó, Nemesio Costas Salgueiro (pai de Ignacio), encabezara o equipo que no ano 1958 iniciou a reclamación da propiedade das 97 Has. descatalogadas dos montes de utilidade pública e coñecidas como “Gándaras da Garrida”.

   Sorpresa a miña cando un día as Secretarias do C.V.C.V. comunícanme  que tiña a miña disposición unha morea de documentos,  que se multiplicaron días despois, os cales a familia Costas, púñaos a disposición da Comunidade de Montes de Valladares para a súa custodia.

   Con moito mimo e tranquilidade, fun dándolle trazas a toda aquela montaña de papeis e hoxe en día se algún veciño/a, comuneiro/a, estudantes que queiran facer calquera tipo de traballo sobre o noso pasado máis recente, teñen a súa disposición esta documentación. De toda ela rescato a Redención dos Foros e atrévome a transcribir a acta notarial ao galego porque o documento orixinal en parte está borroso e porque teño o obxectivo de coñecer ao maior número de persoas que figuran neste documento.

CRONOLOXÍA

Ano 1812. Os montes veciñais pasan a ser rexidos polos concellos, os de Valladares seguirían nas mans do Marquesado.

Ano 1841. Lei de desvinculación do 19 de Agosto.

Ano 1850. Victorino Salgueiro contra o Marqués sobre exención de pago de ración.

Ano 1889. Aprobación do Código Civil.

Ano 1916. Nace a Sociedade de Gandeiros e Labradores de Valladares. O edificio do que descoñecemos practicamente todo foi requisado na Ditadura e pasou a ser colexio e máis tarde o C.C.A.R. Na derradeira reforma descubriuse a placa que literalmente di: “SOCIEDADE AGRÍCOLA Y G  E DE VALLADARES. AÑO 1916”. Estase a traballar por descifrar o contido das iniciais Y G ou C e E. Se alguén ten algún indicio ao respecto, admitimos as súas suxestións

Nemesio Costas Salgueiro

Anos 1936-1939.-   Guerra Civil Española.

 Ano 1958.-   Nace a chamada Comisión encargada de reclamar a propiedade dos Montes baixos encabezada por Nemesio Costas Salgueiro e formada por: Nemesio Costas Salgueiro,Sabino Piñeiro Pérez,Manuel Alonso Alonso, Luís Pérez Rodríguez, Benigno Almuiña Claro. Aos que a medida que o preito se foi alongando se foron unindo: Sabino Pérez Salgueiro,Víctor Barreiro Pérez, Cándido Costas, Félix Alonso Álvarez e outros

           

            O pleito iniciouse co abogado Rafael Areses e posteriormente o peso maior, ao ter que ir a Audiencia da Coruña e ao Tribunal Supremo, levouno Gonzalo Adrio Barreiro. O conflicto foi longo (1958-1981), ata que a primeira Corporación Municipal democrática presidida polo Alcalde Manuel Soto Ferreiro, no Pleno do día 30 de xuño de 1981, recoñecía de pleno dereito a titularidade das parcelas en litixio. Os responsables desta Comisión, acudiron a donde fixo falta, dende o P. Comesaña (famoso cura de Bouzas) ata incluso ao Generalísimo Franco. O pleito foi custosísimo pero ao remate conqueriron o seu obxectivo trinta e tres anos despois.

            Para profundizar nesta reclamación e coñecer a súa dimensión, basta visualizar o informe que a Asesoría Xurídica, lle remitiu ao Alcalde Rafael J. Portanet na década dos setenta e que literalmente di:

            ASUNTO: PLEITOS INTERPOSTOS POLOS VECIÑOS DA PARROQUIA DE VALLADARES.

            ANTECEDENTES:

            A).- ANTECEDENTES ANTERIORES A INTERPOSICIÓN DO PLEITO DE MAIOR CUANTÍA.

            a).- O Axuntamento de Vigo é propietario do monte denominado “Gándaras”, tamén coñecido co nome de “Gándaras da Garrida”, de 91 Has, 9 áreas e 78 centiáreas.

            Dito monte forma parte dun grupo de montes, sitos na parroquia de Valladares, incluídos no Catálogo dos de Utilidade Púlica desta provincia baixo o nº 560 coa denominación de: “FONTEFRÍA OU FUENTE FRÍA, ZONDAL OU TOURAL E OUTROS”.

            b).- Dende hai máis de corenta anos, unha grande parte do referido monte “Gándaras”, ven sendo detentado polos vecinos da parroquia de Valladares, os cales, non soio dedican numerosas parcelas a cultivo agrícola, senón que, ademais, construiron en outras as súas propias vivendas, cobertizos, cuadras, etc…

            c).- A Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada o día 30 do outubro de 1946, acordou solicitar da Dirección Xeral de Montes, Caza e Pesca Fluvial, a pertinente autorización  para legalizar a situación prantexada pola existencia daquelas ocupacións e detentación de parcelas, petición que foi estimada por resolución dictada pola Xefatura do Distrito Forestal de Pontevedra, denantes da conformidade de dito Centro Directivo, con data 4 de maio de 1950, que autorizou a este Axuntamento para  ocupar 27,6420 Has de terreo do mentado monte para destinalas ao cultivo agrícola, distribuíndo este terreo entre os veciños ocupantes, mediante o pago dun canon de 5 pesetas anuales por  área. Pero a pesar delo, os veciños de Valladares, non se aviñeron a aceptar o pago do aludido canon.

            d).- No ano 1955 a Hirmandade Sindical de Labradores e Gandeiros de Vigo, solicitou desta Corporación que se tramitara o oportuno expediente de desafección dos terreos ocupados polos veciños de Valladares, a fin de converter a naturaleza xurídica de ditos bens, transformándoos de comunais en propios co  obxecto de poder despois a Administración Municipal enaxenar as parcelas aos seus respectivos ocupantes.

            Este Axuntamento en sesión  plenaria celebrada o día 30 de decembro do mesmo ano 1955, acordou de conformidad  co interesado por aquela Hirmandade, desprover de carácter comunal, e consideralos como bens de propios, os terreos denominados: “ Garrida ou Gándaras” a que nos estamos referindo.

            Tramitado o oportuno expediente, o Ministerio da Gobernación, tra-los informes da Dirección Xeral de Montes, Caza e Pesca Fluvial e do Instituto Nacional de Colonización, resolveu aprobar o referido expediente e en consecuencia considerar como bens de  propios os terreos anteriormente aludidos.

            Desta Resolución ministerial deuse enterada a Corporación Municipal en sesión celebrada o día 3 de setembro de 1956.

            e).- Tamén a proposta da mesma Hirmandade Sindical de Labradores e Gandeiros, a Corporación  en sesión celebrada o día 28 do citado  mes de setembro de 1956, acordou solicitar do Ministerio de Gobernación a pertinente autorización  para enaxenar as mencionadas parcelas aos veciños da parroquia de Valladares que as viñan ocupando, en virtude de cuio acordo  iniciouse a incoación  do oportuno expediente, no cal non recaíu - que nos saibamos- , ninguna resolución ministerial.

            B).- ANTECEDENTES REFERENTES AO PLEITO DE MAIOR CUANTÍA.

            a).- A principios do ano 1959, cento trinta e catro veciños de Valladares, actuando no seu propio nome e, ademais, en beneficio de todos os demais veciños de dita parroquia, entablaron diante do Xulgado de Primeira Instancia de Pontevedra, un pleito de maior cuantía contra este Axuntamento e contra a Administración Xeral do Estado no ramo de Montes, no que solicitaban que polos Tribunais, se declarara que unha superficie de terreo de 97 Has, era de propiedade de tódolos veciños terratenentes da mentada parroquia de Valladares, se  excluira dito  terreo do Catálogo de Montes de Utilidade Pública e se condenara aos Organismos demandados a absterse de realizar acto algún que poidera prexudicar os dereitos dos actores.

            Na correspondente demanda facíase constar que o reclamado concretábase ao terreo de labor, en donde viven os demandantes, pero indicábase que os pretendidos dereitos destes, comprendían tamén unha ampla porción do monte, respecto a cal non exercitaban acción algunha en dito litixio.

            Alegaban os actores, como fundamento principal da súa pretensión  reivindicatoria, que a Villa e Coto de Valladares, pertenceu perante centos de anos ao Marquesado de dita parroquia,cuxo titular, como Señor e Propietario daquelas terras, foinas dando en foro aos antepasados dos actuáis ocupantes, os cales foron asentándose naquel lugar, poboándoo e cultivándoo e construíndo nel as súas casas destinadas a vivenda.

            Aducían asi mesmo que mediante escritura autorizada o día un de marzo de mil novecentos vinteoito, polo Notario a sazón de Vigo, D. Casimiro Velo de la Viña, os veciños de Valladares, redimiron dito foro, redención que se verificou en favor de tódolos terratenentes que posuían fincas dentro dos límites da parroquia de Valladares.

            b).- O Xulgado de Primeira Instancia de Pontevedra por sentenza de data sete de maio de 1960, acolleu a falta de lexitimación activa  alegada, como excepción por este Axuntamento e polo Estado, absolvendo a éstes  da demanda.

            Dita sentenza non entrou pois no fondo do asunto anque no Segundo Considerando da mesma, declárase que resulta evidente que as terras discutidas estiveron afectas ao pago da pensión foral en favor do S. Marqués de Valladares e que algúns dos demandantes son os mesmos e outros causahabentes dos que redimiron o foro pola escritura pública do un de marzo de  mil novecentos vinteoito.

            O motivo polo que o Xulgado acolleu a falta de lexitimación activa  foi doble: por un lado porque dentro do perímetro da finca de autos, existían algunhas parcelas – como por exemplo un campo de fútbol-  que non pertencían a comunidade veciñal demandante; e por outro lado,  porque dende o momento en que se redimiu o foro,extinguiuse a  comunidade de foratarios, “pasando dende entón, cada foratario a ser dono exclusivo das terras que levaban foro”.

            c).- Os actores interpuseron contra esta Sentenza recurso de apelación  diante da  Audiencia Territorial da Coruña, cuxa Saa Primeira do Civil, por Sentenza de 6 de outubro de 1962, estimou dito recurso, revocou a apelada dictada polo Xulgado e estimou íntegramente a demanda, declarando que os terreos reivindicados “ son de  propiedade dos demandantes e demais veciños terratenentes da parroquia de Valladares”.

            Para chegar a esta conclusión a referida Audiencia Territorial declara na súa sentenza: “ Que os terreos discutidos, donde teñen as súas  fincas os actores e donde viven, foron sempre do Marquesado de Valladares, que os transmitiu aos veciños en foro, depois redimidos, sen que o Estado, nin o Axuntamento de Lavadores, anexionado hai uns anos ao de Vigo, houbesen alegado dereito algún ata que o Axuntamento de Vigo estableceu un canon sobre ditos terreos.

            d).- Contra esta Sentenza da Audiencia Territorial, entablaron o Estado e este Axuntamento, sendos recursos de casación, por infracción de lei, para diante do Tribunal Supremo, o cal,  por Sentenza de 8 de xuño de 1965, revoca a recurrida dictada por aquela Audiencia da Coruña e confirma en todas as súas partes a que, no seu día, dictara o Xulgado de Primeira Instancia de Pontevedra, que acollera a excepción de falta de lexitimación activa nos demandantes.

            C).- ANTECEDENTES POSTERIORES AO PLEITO DE MAIOR CUANTÍA.

            a).- A vista do resultado do pleito de maior cuantía a que nos vimos referindo, numerosos veciños da parroquia de Valladares, actuando unhas veces individualmente e outras conxuntamente con pequenos grupos de interesados, promoveron diversos litixios contra este Axuntamento e contra o Estado sobre reivindicación das parcelas que cada un dos demandantes veñen ocupando como consecuencia da Redención foral a que aludimos anteriormente. Todos estes pleitos ventílanse diante dos Xulgados de Primeira Instancia e Municipal de Pontevedra, xa que os actores promovéronos atribuíndolles, según os casos, o carácter de xuízos de menor cuantía, procesos de cognición  e xuízos verbais, polo que ditos procedementos haberán de ser resoltos, definitivamente e en apelación  polo Xulgado de  Primeira Instancia (os xuízos verbais civís) e  pola Audiencia Provincial de Pontevedra (os procesos de cognición) e pola  Audiencia Territorial da Coruña (os xuízos de menor cuantía).

            b).- Todos estes litixios están prácticamente paralizados diante das perspectivas de chegar a unha solución  entre a Administración  e os interesados.

            c).- O Axuntamento propuso vender as parcelas aos seus  respectivos  ocupantes, pero éstes  opóñense a compralas, porque estiman que sendo lexítimos propietarios das mesmas, non están obrigados a adquirilas.

            CONSULTA

            O Ilmo Sr. Alcalde solicita do funcionario que sina emita informe respecto de si é legalmente posible que este Axuntamento ceda gratuitamente aos veciños da parroquia de Valladares a propiedade das parcelas que veñen ocupando.

            DICTAMEN

            1.1.- Denantes de examinar a posibilidade legal de levar a cabo ditas cesións cremos oportuno facer unhas someras consideracións respecto a perspectiva que nos ofrecen os litixios actualmente en trámite diante dos Xulgados de Pontevedra.

            1.2.- A forza de ser sinceiros recoñeceremos que son moi escasas as nosas esperanzas de obter un resultado favorable para os intereses municipais, xa que:

            a).- Subsanado polos interesados o defecto procesal que motivou a falta de lexitimación activa no pleito de maior cuantía, e de prever que agora o Xulgado ou Tribunal sentenciador, entre no fondo do asunto.

            b).- Como xa  expusemos anteriormente, apartado b do epígrafe B dos antecedentes, o Xulgado de Primeira Instanciia de Pontevedra, xa recoñeceu na súa sentenza que os terreos litixiados pertenceron ao Marquesado de Valladares, sendo obxecto de redención foral polos seus ocupantes.

            c).- E a Audiencia Territorial da Coruña, non so ratifica tal  opinión, senón que na parte dispositiva da sentenza que dictou declara expresamente que as parcelas de autos son da propiedade dos veciños terratenentes da parroquia de Valladares.

            d).- E de supoñer, polo tanto, que agora, tanto o Xulgado de Pontevedra, como a Audiencia Territorial da Coruña, manteñan os seus anteriores criterios e declaren que as fincas cuxa propiedade se discute nos actuáis pleitos, son de exclusiva pertenza dos seus respectivos ocupantes, declaración que implicaría, como e natural, a estimación das  demandas que motivaron tales litixios.

            2.1.- Chegado o momento de determinar a posibilidade de formalizar a cesión gratuíta dos terreos de litis a favor dos seus detentadores, cremos preciso facer dúas aclaracións:

            a).- Que estes terreos están incluídos no Catálogo de Montes de Utilidade Pública da provincia como parte integrante do monte número 560, coñecido co nome de “Fontefría, Zondal e outros”, polo que como trámite primeiro, habería que solicitar da Administración Forestal do Estado a exclusión de ditos terreos do Catálogo.

Estimamos que legalmente non existen grandes inconvintes para levar a  cabo tal exclusión, a que, con arreglo ao artigo 43 do vixente  Regulamento de Montes, precisará Orde do Ministerio de Agricultura que se dictará tra-lo expediente instruído polo Distrito Forestal, no que se acredite que o terreo excluído non reúne –como acontece neste caso-, as condicións que houberan sido determinantes da súa inclusión.

b).- Que de formalizarse a cesión gratuíta das parcelas aos veciños, estes deben renunciar a calquer dereito que poidera corresponderlle sobre os terreos que aínda habendo pertencido ao Marquesado de Valladares, están destinados a monte, respecto aos cales non exercitaron os interesados, ao menos ata agora, ningunha acción.

Desta forma o Axuntamento legalizaría a situación xurídica desta ampla zona de patrimonio forestal, cuxa propiedade quedaría recoñecida a Administración Municipal.

3.1.- Unha vez excluídos estes terreos do Catálogo de Montes de Utilidade Pública, e como queira  que como xa expusemos no apartado d do epígrafe A, os mesmos teñen actualmente –dende o ano 1956 – a condición de bens propios deste Axuntamento, opinamos que non hai inconvinte baixo a faceta legal, en que a Corporación Municipal, acorde no seu día, ceder gratuitamente ditos terreo seus ocupantes.

3.2.- A este respecto cremos convinte aclarar que si ben o artigo 95.2 do Regulamento de Bens das Entidades Locais dispón que os bens inmobeis de propios non poderán cederse gratuitamente senón a Entidades ou a Institucións Públicas –para fins que redunden en beneficio dos habitantes do término municipal, e tra-la autorización do Ministerio da Gobernación-, estimamos que non sería difícil  conseguir de dito Departamento a oportuna autorización para levar a cabo a mentada cesión a favor dos veciños da parroquia de Valladares, pois anque estes non constitúen unha “Entidade”, nin unha “Institución”, integran de feito, unha verdadeira comunidade veciñal, sendo obvio que tal cesión, tería que redundar en beneficio dos habitantes de dita parroquia. Todo elo sen prexuizo das razóns – especialmente o cariz pesimista que ofrecen os actuáis litixios – que aconsellan a aludida cesión.

3.3.- Segundo o artigo 96 do mesmo Regulamento de Bens, a cesión gratuíta requirirá acordo favorable das dúas terceiras partes do número legal de membros de que se compón a Corporación – en Vigo precísase o voto de catorce membros - , e a tramitación previa dun expediente cuxos requisitos e dilixencias especifícanse no mesmo precepto regulamentario, en Vigo a 17 de agosto de 1970.

Tiveron que pasar case once anos, ata que o Pleno de Excmo. Axuntamento de Vigo, en sesión celebrada o día 30 de xuño de 1981, entre outros, adoptou  o seguinte acordo:

28.- EXPEDIENTE PROMOVIDO POLA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE VALLADARES, SOLICITANDO QUE SE LLE RECOÑEZA COMO PROPIETARIOS DE DIVERSAS FINCAS SITUADAS NA DENOMINACIÓN DE GÁNDARAS”.

ANTECEDENTES.- Os veciños de Valladares reclamaron do Axuntamento a propiedade dos terreos destinados a cultivo, coñecidos polas “Gándaras” procedentes do Marqués de Valladares e cuxo foro redimiron o 1 de marzo de 1928 a través de actuacións xudiciais e administrativas.

a).- Actuacións xudiciais.

O Xulgado de Primeira Instancia de Pontevedra o día 7 de maio de 1960, desestimou a demanda que presentaron ditos veciños, por falta de lexitimación  activa sen entrar no fondo da cuestión, se ben o considerando segundo afirma  que é “evidente que as terras discutidas estiveron afectadas polo pago de pensión foral a favor do Marqués de Valladares”.

Apelada a Sentenza, a Saa do Civil da Audiencia Territorial, o día 6 de febreiro de 1962, estimou a demanda declarando que os terreos reivindicados “ son de propiedade dos demandantes e demais veciños terratenentes da parroquia de Valladares”: pero o Tribunal Supremo desestimou a demanda por falta de lexitimación activa sen entrar no fondo do asunto.

b).- Actuacións administrativas.

O Axuntamento por acordo plenario do día 30 de setembro de 1970, recoñeceu o dereito dos citados veciños a propiedade dos terreos destinados a labor, pero condicionouno a que renunciaran a calquera reclamación sobre os terreos destinados a monte.

Ao ter o acordo corporativo carácter transacional, o artigo 659.2 da Lei de Réxime Local, esixe a aprobación por Decreto acordado en Consello de Ministros con Audiencia do Consello de Estado en Pleno o que require a identificación de todas a cada unha das fincas, representadas gráficamente, adquiridas por títulos diversos en épocas distintas, ademais da súa valoración e a do que ceden ao Axuntamento a fin de establecer certa equivalencia entre o que o Axuntamento cede e o que recibe.

As dificultades prácticas xurdidas en dita tramitación impediron levar a efecto o acordado.

IMPROCEDENCIA DA TRANSACIÓN.

a).- O Ministerio de Agricultura por Resolución do día 3 de xuño de 1971, acordou excluir do Catálogo de Montes de Utilidade Pública  os terreos a labradío que reivindican os veciños de Valladares.

b).- Os veciños de Valladares nunca deduciron reclamación algunha sobre os montes, excepto en tres ou catro casos ao efectuarse o deslinde administrativo do monte de utilidade pública, o que é natural en toda clase de deslindes e como é obvio a estes supostos non e de aplicación o acordó que agora se poida adoptar.

Por tanto, se os veciños de Valladares, coas limitacións antes indicadas, nunca presentaron reclamación algunha sobre a propiedade dos montes actualmente incluídos no Catálogo, e manifestoque non teñen por que renunciar a dereitos que non teñen.

Deste modo, evitando o carácter transacional, non existe inconvinte legal en que o Axuntamento acceda a recoñocerlles a propiedade que reclaman sobre os terreos cultivados, sen que elo modifique en nada a delimitación do monte catalogado,  exceptuándose por tanto as fincas números 445 e 446. A número 447 continuará a campo de deportes, sen que se poida gravar ou  enaxenar nin dispoñer da mesma para outros usos sen autorización municipal.

O acordó que se poida adoptar en nada afecta a que a titularidade das parcelas pertenzan ou non aos reclamantes por ser este un problema de exclusiva competencia dos Tribunais Ordinarios. Dictaminou favorablemente a Comisión Informativa de Facenda, Montes e Patrimonio.

VOTACIÓN E ACORDO:

Por unanimidade e en votación ordinaria acórdase:

Primeiro.- Recoñécense de propiedade privada e en principio a favor dos reclamantes, as fincas a labor, sitas nas “Gándaras” de Valladares, segundo consta no acordo plenario de 30 de abril de 1976 coas seguintes rectificacións e aclaracións.

a).- A finca que figura a nome de Nieves Costas Costas, debe entenderse ao de Nieves Costas Alonso.

b).- A que consta a nome de Genaro Comesaña Rodríguez, debe entenderse a de Generoso Comesaña Rodríguez.

c).- A que consta a nome de Julio Guisande Comesaña, seu verdadeiro  titular é Julián Guisande Comesaña.

d).-  A de Alba Pérez Vila, debe entenderse de Elba Pérez Vila.

e).-  A de Carmen Simón Radio é Carmen Simón Figueiras.

f).- A que figura como Isabelo Alvarez Figueroa, constará como Isabelino Alvarez Figueroa.

Segundo.- Recoñecer tamén como de propiedade privada, as detentadas por Dª. Angeles Pérez Comesaña, que se describen así:

a).- Terreo na denominación de “Cruceiro” parroquia de Valladares, a labradío, frutais e viña, con unha superficie de 5480 metros cadrados nos  que están emprazadas dúas edificacións a vivenda e que limitan  polo Norte e Oeste co monte municipal “Maruxentos, sito na parroquia de Matamá. Sur co Monte nº 560 dos de Utilidade Pública denominado “ Fontefría, Zondal e Outros” e camiño de servizo e Este, Camiño de Freixo a Moo.

b).- Terreo na denominación de “Cruceiro, parroquia de Valladares, a  viña e horta, cunha superficie de 610 metros cadrados que limitan Norte e Sur e Este co monte municipal “Maruxentos” e Oeste Camiño de Freixo a Moo.

Terceiro.- Recoñecer ao Clube Deportivo Valladares como posuidor da finca de 9574 metros cadrados, dedicada a campo de deportes que limitan Norte camiño que a separa de Lidia González e Hdos de Cándido Costas, Sur Amadeo Costas e outros, Este camiño de servizo entre as de Olimpia Pérez e outros e Oeste camiño veciñal que conduce de Valladares a Vincios. Dita finca queda suxeita as seguintes condicións:

1ª.- Que se manteña o actual destino.

2ª.- Que o referido Clube non poderá enaxenar, gravar nin dispor en modo algún do indicado terreo.

3ª.- A finca en cuestión revertirá ao Axuntamento de Vigo no suposto de que algún día desapareza o mencionado Clube, en tal caso a Corporación Municipal, estará obrigada a destinar dito terreo a algunha actividade deportiva ou a calquera outro uso de interés xeral para a parroquia de Valladares.

Cuarto.- Non pronunciarse en canto a titularidade das fincas detentadas por Dª. Victoria Davila Iglesias e D. Antonio Freiría Alonso de 2247 e 6000 metros cadrados respectivamente, por canto contra a primeira presentárase escrito por Dª. Purificación  Vila Iglesias manifestando que tal parcela pertencía a comunidade hereditaria de D. Delmiro Vila Iglesias e de Dª. Adelina Iglesias Figueroa e contra a segunda formulouse reclamación por D. Primitivo Freiría Alonso, facendo constar que dentro do perímetro da aludida finca, inclúese outra de menor superficie que pertence ao reclamante, non obstante, recoñécense como de propiedade .

Quinto.- Non recoñecer como de propiedade privada as que se dicen detentadas por D. Román Alonso Comesaña de 438 metros cadrados e polos Hdos de Belarmiño Piñeiro Iglesias de 1950 metros cadrados por canto ditas fincas figuran encravadas dentro do perímetro do monte nº 560 dos do Catálogo dos de Utilidade Pública.

O que traslado a vostede para seu coñecemento e o dos demais sinantes do escrito que, con data 10 de marzo pasado, tivo entrada no Rexistro Xeral do Axuntamento co número E.1447/81, significándolle que contra este acordó poderán interpoñer recurso de reposición diante da Excma. Corporación  Municipal no prazo dun mes, contado a partir da súa notificación  e se transcorrido outro mes non recaira resolución expresa, entenderase o mesmo desestimado, podendo entón entablar o pertinente recurso contencioso administrativo.

O encabezamento do Pleno di: “No Salón de Sesións da Casa  Consistorial da Cidade de Vigo, sendo ás dezanove horas vintecinco minutos do día 30 de xuño de 1981, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Alcalde D. Manoel Soto Ferreiro, con asistencia dos Concellais Srs:

Alvarez  Gándara

Arán Hernández

Arca Fernández

Barros Dacosta

Barros Puente

Castedo Villar

Conde Pumpido Tourán

Fernández Gestoso

García Fernández

García Picher

Fraga Rivas

Posada Bastos

Nieto Figueroa

Núñez Rodríguez

Pedrido Fraiz

Pernas Fernández

Piñeiro Alonso

Portanet Cabello

Riera Nieves

Santomé Otero

Tizón San Varela Martínez e o Secretario Xeral D. Francisco Suárez Morán, quedou constituído o Pleno da Corporación Municipal co obxecto de celebrar sesión ordinaria con arreglo ao Orde do Día remitido a todos os señores/as concellais coa asistencia legal precisa. Non asisten os Srs:

Durán Tuñez

Martínez Torea que se excusaron e xustificaron a súa ausencia

Pérez Suárez

Prado Freire

Está presente o interventor de Fondos D. José Naranjo López.

A Presidencia declara aberta a sesión e en canto aos asuntos comprendidos na Orde do Día, adoptáronse os acordos que a continuación  se indican.

Feita a exposición de todo o expediente respecto as actuacións xudiciais, administrativas, improcedencia da transación, etc. Éntrase naa Discusión, sendo en primeiro lugar a Sra. Conde Pumpido quen dí que o dictamen no é de todo favorable aos veciños, porque si ben lle recoñece o pleno dominio dos terreos que cultivan, é coa condición  de que recoñezan expresamente que non obstentan ningún dereito de propiedade ou posesión sobre os montes catalogados que son de propiedade municipal, co que se lles obriga a renunciar a reivindicación  dos montes altos.

O Sr. Barros Dacosta pide que este tema quede pendente para que informe a Asesoría Xurídica sobre os dereitos dos veciños.

O Sr. Piñeiro Alonso está de acordo coa petición do Sr. Barros Dacosta porque entende que o dictame non vincula ao monte alto.

A Presidencia manifiesta que hai unha petición  duns 400 veciños da parroquia de Valladares que pode ser atendida coa salvedadeda parcela que obstenta a Clube Deportivo Valladares.

VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade e en votación ordinaria acórdase:

Recoñocer de propiedade privada e en principio a favor dos reclamantes, as fincas a labor sitas nas “Gándaras” de Valladares, segundo consta no acordo do Pleno do 30 de abril de 1976 coas aclaracións e rectificacións xa descritas.

A relación de  fincas, dimensións, ubicación e propietarios é a seguinte:

1ª.-MARCELINO SALGUEIRO QUINTAS.- Titular da finca na que ten unha nave para a cría de polos con viña e frutais no lugar “Ollo da Cabra”, cunha superficie de 3209 m2. Limitando Norte camiño e Sabino Alonso Vila, Sur Ctra Garrida-Calvario, Este sendeiro e Alcira Comesaña e Oeste Camiño a Balada. Finca nº 3 en plano 3.

2ª.- SABINO ALONSO VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 3136 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Marcelino Salgueiro Quintas e  Avelino González, Este Sabino Alonso Vila e Oeste Camiño a Balada. Finca nº 4 en plano 3.

3ª.- MARCELINO PIÑEIRO TILVE.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 2363 m2, limitan Oeste camiño de servizo, Sur camiño e conducción de auga, Norte Sabina Rial Costas e Este camiño. Finca nº 5 en plano 3.

4ª.- ANTONIO PIÑEIRO TILVE.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 1076 m2, lindan Norte Camiño da Sobreira,  Sur Marcelino Piñeiro Tilve, Este camiño de servizo e Oeste Sabina Rial Costas. Finca nº 6 en plano 3.

5ª.- ANTOLINA ALONSO PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 637 m2, limita Norte Angustias Pérez Alonso, Sur camiño de servizo, Este Eulogio Pérez Pérez e Oeste camiño de servizo. Finca n 7 en plano 3.

            6ª.- EULOGIO PÉREZ PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita en “Madorra da Qunta”, cunha superficie de de 2797 m2, limita Norte Balbino Alonso Salgueiro, Sur camiño de servizo, Este Mercedes Fernández Davila e Oeste Antonio Pérez Alonso. Finca nº 8 en plano 3.

            7ª.- MERCEDES FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 309 m2, limitan Norte Agapito Costas Alonso, Sur Camila Fernández Davila, Este Justo Comesaña Costas e  Oeste Eulogio Pérez Pérez. Finca nº 9 en plano 3.

            8ª.- JOSÉ BARROS SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar “Ollo da Cabra”, cunha superficie de 5376 m2, limitan Norte Camiño a Balada, Sur Ctra Garrida-Calvario e Albino Comesaña Vila, Este Ctra Garrrida-Calvario e Oeste conducción de Auga a Vigo. Finca nº 1 en plano 3.

            9ª.-ALCIRA COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a frutais na que ten unha casa de 6x7 m2 de soto e piso no lugar “OIlo da Cabra” cunha superficiede 1365 m2, limita Norte sendeiro e Avelino Fernández, Sur Ctra Calvario-Garrida, Este Enrique Comesaña Quintas e Oeste sendeiro e Marcelino Salgueiro Quintas. Finca nº 2 en plano 3.

10ª.- JUSTO COMESAÑA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales”  cunha superficie de 3172 m2, limitan Norte Agapito Costas Alonso, Sur Sabina Rial Costas, Este a mesma e Oeste Mercedes Fernández Davila e outros. Finca nº 10  en plano 3.

11ª.- MANUEL ALONSO ALONSO. Titular da finca a labradío sita no lugar de “Caracola” cunha superficie de 671 m2, limitan Norte camiño e o mesmo propietario, Sur camiño de servizo, Este camiño de servizo e Oeste Camiño a Balada. Finca nº 11 en plano 3.

12ª.- MANUEL ALONSO ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Caracola”, cunha superficie de 1094 m2, limitan Norte o mesmo propietario, Sur camiño, Este camiño e o mesmo e Oeste o mesmo. Finca nº 12 en plano 3.

13ª.- ALBINO COMESAÑA VILA.- Titular da finca a labradío con casa de 7x9 m2 con soto,baixo e piso no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 1484 m2, limitan Norte conducción da auga a Vigo, Sur Crta de Garrida-Calvario, Este José Barros Salgueiro e Oeste Alcira Comesaña Quintas. Finca nº 14 en plano 3.

14ª.- JOSÉ BARROS SALGUEIRO.- Titular da finca a frutais cunha  casa de 7x9 m2  no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 2566 m2, limita Norte Ctra Garrida-Calvario, Sur camiño de servizo, Este Angelita Pérez Comesaña e Oeste Carmen Alvarez Abalde. Finca nº 21 en plano 3.

15ª.- SABINA SALGUEIRO DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 698 m2, limita Norte Dolores Salgueiro Martínez, Sur Julio Alonso Martinez, Este Darío Salgueiro Hermida e Oeste camiño de servizo. Finca nº 22 en plano 3.

16ª DELFINA ALONSO MARTÍNEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 1876 m2, limitan Norte Josefina Alonso Martínez, Sur camiño de servizo, Este camiño de servizo e Oeste José Alonso Alonso. Finca nº 23 en plano 3.

17ª.- GLORIA COSTAS VILA.- Titular da finca a labradío, frutais tendo unha casa de 7x9 m2 sita no lugar do “Cruceiro”, cunha superficie de 1283 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Hermosinda Costas Vila e pista forestal a Bembrive, Este camiño de servizo e Oeste José Alonso Alonso. Finca nº 24 en plano 3.

18ª.- BENEDICTA COMESAÑA ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 681 m2, limita Norte Jaime Posada e camiño, Sur Amalia Comesaña Alvarez, este pista forestal a Bembrive e Oeste Nemesio Costas Vila. Finca nº 25 en plano 3.

19ª.- JOSÉ ALONSO ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1325 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur camiño de servizo, Este Gloria Costas Vila e Oeste Prescilia Alonso Alonso. Finca nº 26 en plano 3.

20ª.- PRESCILIA ALONSO ALONSO.- Titular da finca a labradío e viña na que ten unha casa de 6x8 m2 de planta baixa e piso no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1031 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur pista forestal a Bembrive, Este José Alonso Alonso e Oeste Ernesto Salgueiro Quintas. Finca nº 27 en plano 3.

21ª.- ERNESTO SALGUEIRO QUINTAS.- Titular da finca a labradío e viña na que ten unha casa de 7x8 m2 no lugar de “Ollo da Cabra”, cunha superficie de 6505 m2, limita Norte Hipólita Martínez Abalde, Sur pista forestal a Bembrive, Este Priscilia González e Oeste Palmira Pérez Alonso e a mesma propietaria. Finca nº 28 en plano 3.

22ª.- MAXIMINO PEREZ ALONSO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 1194 m2, limita Norte Ctra Garrida-Calvario, Sur Ernesto Salgueiro Quintas, Este Enrique Martínez Abalde e Oeste Palmira Pérez Alonso. Finca nº 29 en plano 3.

23ª.- PALMIRA PÉREZ ALONSO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar de “Ollo da Cabra”, cunha superficie de 1194 m2, limita Norte Maximino Pérez Alonso, Sur Ernesto Salgueiro Quintas, Este o mesmo e Oeste Ctra Garrida-Calvario. Finca nº 30  en plano 3.

24ª.- ERNESTO SALGUEIRO QUINTAS.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 3180 m2, limita Norte Palmira Pérez Alonso, Sur pista forestal a Bembrive, Este o declarante e Oeste Hdos de Sabino Costas. Finca nº 31 en plano 3.

25ª.- ROGELIA COSTAS PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 839 m2, limita Norte Ctra Garrida-Calvario, Sur Alberto Costas Pérez, Este Ernesto Salgueiro Quintas e Oeste Celestino Costas Pérez. Finca nº 32 en plano 3.

26ª.- JOSÉ ALONSO ALONSO.-  Titular da finca a labradío e frutais na que ten  unha casa de 7x6 m2 de soto e piso no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1226 m2, limita Norte Priscilia Alonso Alonso, Sur Bienvenido Vila Fernández, Este pista forestal a Bembrive e Oeste Sabina Piñeiro Alonso. Finca nº 33 en plano 3.

27.- PRISCILIA ALONSO ALONSO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 762 m2. Limta Norte pista forestal a Bembrive, Sur Sabina Piñeiro Alonso, Este José Alonso Alonso e Oeste Ernesto Salgueiro Quintas. Finca nº 34 en plano 3.

28ª.- ERNESTO SALGUEIRO QUINTAS.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie  de 755 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur Sabina Piñeiro Alonso, Este Priscilia Alonso Alonso e Oeste Margarita Alvarez Abalde. Finca nº 35 en plano 3.

29ª.- MARGARITA ALVAREZ ABALDE.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 547 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur Sabina Piñeiro Alonso, Este Ernesto Salgueiro Quntas e Oeste Rogelio Alvarez Abalde. Finca nº 36 en plano 3.

30ª.- ROGELIO ALVAREZ ABALDE.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Cruceiro”, cunha superficie de  603 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur Sabina Piñeiro Alonso, Este Margarita Alvarez Abalde e Oeste Hortensia Alvarez Abalde. Finca nº 37 en plano 3.

31ª.- HORTENSIA ALVAREZ ABALDE.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Cruceiro” cunha superficie de 519 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur Sabina Piñeiro Alonso, Este Rogelio Alvarez Abalde e Oeste José Alvarez Abalde. Finca nº 38 en plano 3.

32.- JOSÉ ALVAREZ ABALDE.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 531 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur Sabina Piñeiro Alonso, Este Hortensia Alvarez Abalde e Oeste Silvino Alvarez Abalde. Finca nº 39 en plano 3.

33ª.- PLACERES QUINTAS RIAL.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar de “Cruceiro” cunha superficie de 573 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur Sabina  Piñeiro  Alonso, Este José Alvarez Abalde e Oeste Ricardo Alvarez Abalde. Finca nº 40 en plano 3.

34ª.- RICARDO ALVAREZ ABALDE.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Cruceiro” cunha superficie de 545 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive,  Sur Sabina Piñeiro Alonso, Este Silvino Alvarez Abalde e Oeste Ofelia Alvarez Abalde. Finca nº 41 en plano 3.

35ª.-OFELIA ALVAREZ ABALDE.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Cruceiro”, cunha superficie de 532 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur Sabina Piñeiro Alonso, Este Ricardo Alvarez Abalde e Oeste Carmen Alvarez  Abalde. Finca nº 42 en plano 3.

36ª.- CARMEN ALVAREZ ABALDE.-Titular da finca a labradío  sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 541 m2, limita Norte pista forestal a Bembrrive, Sur Sabina Piñeiro Alonso, Este Otilia Alvarez  Abalde e Oeste Mª Victoria Posada Comesaña. Finca nº 43 en plano 3.

37ª.- Mª VICTORIA POSADA COMESAÑA.- Titular da finca a labradío e viña cunha casa de  7x9 m2 de planta baixa sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2173 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur camiño de servizo, Este Carmen Alvarez  Abalde e Oeste pista forestal a Bembrive. Finca nº 44 en plano 3.

38ª.- BENITA ALONSO DAVILA.- Titular da finca a labradío e viña na que ten unha casa de baixo e piso no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1113 m2, limita Norte Nemesia Quintas Prado, Sur camiño de Garrida a Zamáns, Este o mesmo e Oeste Nemesia Quintas  Prado. Finca nº 45 en plano 3.

39ª.- NEMESIA QUINTAS PRADO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2558 m2, limita Norte Benito Alonso Davila, Sur Camiño de Garrida a Zamáns, Este o mesmo e Oeste Ramón Pérez Vila. Finca nº 46 en plano 3.

40ª.- RAMÓN PÉREZ VILA.- Titular da finca a labradío no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 4272 m2, limita Norte Bienvenido Vila Fernández, Sur camiño de Garrida a Zamáns, Este Nemesia Quintas Prado e Oeste Justo Vila Iglesias. Finca nº 47 en plano 3.

41ª.- JUSTO VILA IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1743 m2, limita Norte Sabina Piñeiro Alonso, Sur Ramón Pérez Vila, Este Bienvenido Vila Fernández e Oeste camiño. Finca nº 48 en plano 3.

42ª.- JUANA COMESAÑA PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío no lugar de “Cruceiro” cunha superficie de 642 m2, limita Norte Sabina Piñeiro Alonso, Sur Carmen Comesaña Piñeiro, Este Justo  Vila Iglesias e Oeste Hdos de Cándido Piñeiro Pérez. Finca nº 50 en plano 3.

43ª.- ALBINA COSTAS COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1150 m2, limita Norte Carmen Comesaña Piñeiro, Sur Élida Rodríguez Figueroa, Este Justo Vila Iglesias e Oeste Hdos de Cándido Piñeiro Pérez. Finca nº 51 en plano 3.

44ª.- ÉLIDA RODRÍGUEZ FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1211 m2, limita Norte Albino Costas Comesaña, Sur camiño, Este Justo Vila Iglesias e Oeste camiño de servizo. Finca nº 52 en plano 3.

45ª.- CARMEN COSTAS SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 2725 m2, limita Norte Salgueiro Hermida, Sur pista forestal a Bembrive, Este Sabino Costas Comesaña e Oeste Elisardo Guisande Alvarez. Finca nº 95 en plano 3.

46ª MAXIMINO FIGUEIRAS VILA.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x9 m2 de planta baixa no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 3167 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur Camilo Fernández  Pérez, Este camiño de servizo e Oeste Florencio Costas Alonso. Finca nº 96 en plano 3.

47ª.-FLORENCIO COSTAS ALONSO.- Titular da finca a labradío e frutais na que ten unha casa de 7x8 m2 de baixo e piso no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 7504 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur camiño de servizo, Este Manuel Quintas Prado e outros e Oeste camiño de servizo. Finca nº 97 en plano 3.

48ª.- CAMILO FERNÁNDEZ PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “S do Patiño”, cunha superficie de 4635 m2, limita Norte Maximino Figueiras Vila, Sur José Guisande Comesaña, Este Camilo Fernández Pérez e Oeste Florencio Costas Alonso. Finca nº 98 en plano 3.

49ª.- LUCÍA COSTAS IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 677 m2, limitan Norte camiño de servizo, Sur Camilo Rodríguez Alvarez, Este camiño de servizo e Oeste Eugenio Posada. Finca nº 100 no plano 3.

50ª.- MANUEL QUINTAS PRADO.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro”  cunha superficie de 4636 m2, limita Norte Maximino Figueiras Vila, Sur José Guisande Comesaña, Este Camilo Fernández Pérez e Oeste Florencio Costas Alonso. Finca nº 99 no plano 3.

51ª.- SABINO RODRÍGUEZ ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2190 m2, limita Norte Lucía Costas Iglesias, Sur Emilia Alonso Vila, Este Saladino Pérez Comesaña e Oeste camiño de servizo a Vincios. Finca nº 101 en plano 3.

52ª.- ALBINA COSTAS COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Perdigóns” cunha superficie de 1857 m2, limita Norte camiño, Sur camiño a Seoanes, Este Víctor Vila Pérez e Oeste camiño a Seoanes. Finca nº 102 en plano 3

53ª.- SABINA PIÑEIRO ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2836 m2, limita Norte Ernesto Salgueiro Quintas e outros, Sur Juana Comesaña Piñeiro, Este Justo Vila Iglesias e Oeste Hdos de Cándido Piñeiro Pérez. Finca nº 49 do plano 3

54ª.- VÍCTOR VILA PÉREZ.- Titular da  finca a  labradío sita no lugar de “Perdigóns”cunha superficie de 1189 m2, limita Norte camiño a Seoanes, Sur camiño de servizo, Este camiño e Oeste Saladina Costas Comesaña. Finca nº 103 do plano 3.

55ª.- ORENCIO COSTAS IGLESIAS.- Titular da  finca a labradío sita no lugar de “Perdigóns” cunha superficie de 3672 m2, limita Norte camiño , Sur Carmen Pérez  Costas, Este camiño e Oeste Camilo  Fernández Pérez. Finca nº 104 en plano 3.

56ª.- CARMEN PÉREZ COSTAS.- Titular da finca a  labradío e viña cunha superficie de 3568 m2 sita no lugar  do “Alto Do Trigo”, limita Norte Orencio Costas Iglesias, Sur Elena Pérez Vila, Este camiño e Oeste Camilo Fernández Pérez. Finca nº 105 en plano 3.

57ª.- ROSA PÉREZ VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Alto Do Trigo” cunha superficie de 1263 m2, limita  Norte Sabino Costas  Bastero, Sur Francisco Alonso  Salgueiro, Este Elena Pérez Vila e Oeste Camilo Fernández Pérez. Finca nº 106 en plano 3.

58ª.- FRANCISCO ALONSO SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío e viña sita no “Alto Do Trigo” cunha superficie de 1802 m2, limita Norte Hdos de Maximina Vila Costas, Sur camiño que separa de Emilia Pérez, Este Elena Vila Barros e  Oeste José Guisande Comesaña. Finca nº 108 do plano 3.

59ª.- ELENA VILA BARROS.- Titular da finca a labradío sita no “Alto Do Trigo” cunha superficie de 2292 m2, limita Norte camiño, Sur Antonia Vila Barros, Este Francisco  Alonso Salgueiro e Oeste Benigno Quintas Prado. Finca nº 109 en plano 3.

60ª.- BENIGNO QUINTAS PRADO.- Titular da finca a labradío sita no “Alto Do Trigo” cunha superficie de 2745 m2, limita Norte camiño que separa de Elena Vila Barros, Sur camiño da Garrida a Zamáns, Este camiño de servizo e Oeste Emilia Pérez Comesaña. Finca nº 110 en plano 3.

61ª.- ISOLINA FERNÁNDEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Padrón do Couto”, cunha superficie de 4334 m2, limita Norte Albina Costas Salgueiro, Sur Angel Pérez Vila, Este camiño e Oeste camiño a Vincios. Finca nº 111 en plano 3.

62ª.- ANGEL PÉREZ VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 1318 m2, limita Norte Eduardo Salgueiro González, Sur Bienvenido Vila  Alvarez, Este Argentino Pérez Vila e Oeste camiño de servizo. Finca nº 112 en plano 3.

63ª.- MARINA ALVAREZ SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Perdigóns” cunha superficie de 420 m2, limita Norte Manuel Pérez Vila, Sur Salud Fernández Costas, Este Bienvenido Vila Alvarez e Oeste camiño que separa de Víctor Vila. Finca nº 113 en plano 3.

64ª.- JOSÉ FERNÁNDEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de  “Perdigóns” cunha superficie de 1099 m2, limita Norte camiño Sur, Avelina Costas Costas, Este Luísa Fernández Costas e Oeste Fernando Fernández Costas. Finca nº 114 do plano 3.

65ª.- CARMEN PÉREZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Alto Do Trigo” cunha superficie de 2391 m2, limita Norte Hdos de José Fernández Costas, Sur Carmen Vila Barros, Este Avelina  Costas Costas e Oeste Camiño. Finca nº 115 do plano 3

66ª.- CARMEN VILA BARROS.- Titular da finca a labradío sito no lugar de “Vales”  cunha superficie de……., limita Norte Sabina Costas Bastero, Sur Joaquina Freiría Costas, Este Purificación Vila Barros e Oeste camiño de Sobreira a Vincios. Finca nº 116 do plano 3.

67ª.- ORINDO FREIRÍA COSTAS.- Titular da  finca a labradío sita no lugar de “Vales” na que ten unha casa  de 7x8 m2 de baixo e piso cunha superficie de 2586 m2, limita Norte Carmen Vila Barros, Sur camiño que separa de Vda de Plácido Vila, Este Hdos de Mercedes Costas Costas e Oeste camiño. Finca nº 117 do plano  3.

68ª.- LIDIA VILA FERNÁNDEZ.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar de “Vales” na que ten unha casa de 7x9 m2 de planta baixa e piso cunha superficie de 5520 m2, limita Norte camiño que separa de Orindo Freiría Costas, Sur camiño, Este camiño e Oeste camiño que separa de Avelino Quintas. Finca nº 118 do plano 3.

69ª.- ORINDO FREIRÍA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no “Alto Do Trigo” cunha superficie de 2877 m2,limita Norte camiño da Garrida a Zamáns, Sur Modesto Costas Costas, Este Carmen Vila Alvarez e Oeste Antonio Freiría Alonso. Finca nº 121 do plano 3.

70ª.- CARMEN VILA ALVAREZ.- Titular da finca a labradío e viña cunha casa de 7x9 m2 de baixo e piso cunha superficie de 5210 m2 sita no “Alto do Trigo”, limita Norte camiño da Garrida a Zamáns, Sur camiño de servizo, Este camiño a Zamáns e Oeste Orindo Freiría Costas. Finca nº 122 do plano 3.

71ª.- SOCORRO VILA VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Cuelleira”  cunha superficie de 4330 m2, limita Norte Antonio Freiría Alonso, Sur Herminio Comesaña Quintas, Este  Ernesto  Costas Costas e Oeste camiño da Garrida a Vincios. Finca nº 127 do plano 3.

72ª.- MODESTO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Cruceiro” cunha superficie de 2578 m2, limita Norte Orindo Freiría Costas, Sur camiño de servizo, Este Carmen Vila Alvarez e Oeste Socorro Vila Vila. Finca nº 128 do plano 3.

73ª.- ENRIQUE COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 822 m2, limita Norte sendeiro e Avelino González, Sur Ctra Garrida-Calvario, Este Manuel Comesaña Quintas e Oeste Alcira Comesaña Quintas. Finca nº 136 do plano 3.

74ª.- ALCIRA COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 822 m2, limita Norte camiño e conducción da auga, Sur Ctra Garrida-Calvario, Este  Albino  Comesaña Vila e Oeste Manuel Comesaña Quintas. Finca nº 138 do plano 3.

75ª.- AVELINA  COSTAS  COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 1926 m2, limita Norte José Fernández Costas, Sur Purificación Vila Barros, Este camiño a Seoanes e Oeste Carmen Pérez Costas. Finca nº 139 do plano 3.

76ª.- ALBINA COSTAS SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Padrón do Couto” cunha superficie de 1680 m2, limita Norte camiño a Vincios, Sur Isolina Fernández, Este camiño da Sobreira a Vincios e Oeste camiño. Finca nº 140 do plano 3.

77ª.- BELARMINO DAVILA RIAL.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x9 m2 de planta baixa e piso sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 839 m2, limita Norte Celestino Costas Pérez, Sur pista forestal a Bembrive, Este Alberto Costas Pérez e Oeste Guillermo González. Finca nº 141 do plano 3.

78ª.- CARMEN ALVAREZ ABALDE.- Titular da finca a labradío e viña na que ten unha casa de 7x9 m2 de planta baixa e piso sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 2133 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Maximino Pérez Alonso, Este Ernesto Salgueiro Quintas e  Oeste Ctra Garrida-Calvario. Finca nº 142 do plano 3.

79ª.- EMILIA COMESAÑA ALVAREZ.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 681 m2, limita Norte Benedicta Comesaña Alvarez, Sur pista forestal a Bembrive, Este a mesma e Oeste zanxa que separa de Nemesia Costas Vila.Finca nº 145 do plano 3.

80ª.- ANGELINA PEREZ COMESAÑA.-  Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 698 m2, limita Norte Carmen Salgueiro Davila, Sur Orinda Salgueiro Davila, Este Darío Salgueiro Hermida e Oeste camiño de servizo. Finca nº 146 do plano 3.

81ª.- BIENVENIDO VILA ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Padrón do Couto” cunha superficie de 2328 m2, limita Norte Maximina Vila Comesaña, Sur camiño a Vales, Este Marina Alvarez Salgueiro e Oeste camiño. Finca nº 151 do plano 3.

82ª.-ILUMINADA COMESAÑA FIGUEROA.- Titular  da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 873 m2, limita Norte camiño e Manuel Alonso Alonso, Sur Balbino Alonso Salgueiro, Este Bienvenido Costas Estévez e  Oeste camiño a Balada. Finca nº 259 do plano3.

83ª.- HERMINIO COMESAÑA QUINTAS.-  Titular da finca a labradío sita no lugar de “Cuelleira” cunha superficie de 2537 m2, limita Norte Socorro Vila Vila, Sur camiño, Este Nemesio Costas Salgueiro e Oeste camiño que conduce a  Fraga. Finca nº 153 do plano 3.

84ª.- MARCELINO PIÑEIRO TILVE.- Titular da finca a monte sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 497 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur o mesmo propietario, Este o mesmo propietario e Oeste camiño de Sobreira a Fraga. Finca nº 258 do plano 3.

85ª.- SABINO ALONSO ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 2097 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Avelino González Vila, Este Francisco González e Oeste Sabino Alonso Vila. Finca nº 260 do plano 3.

86ª.- SABINA RIAL COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 1532 m2, limita Norte Justo Comesaña Costas, Sur Marcelino Piñeiro Tilve, Este Antonio Piñeiro  Tilve e Oeste camiño de servizo. Finca nº 161 do plano 3.

87ª.- BIENVENIDO COSTAS ESTÉVEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha  superficie de 3006 m2, limita Norte camiño e Manuel Alonso Alonso, Sur Balbino Alonso Salgueiro, Este Manuel Alonso Alonso e Oeste Iluminada Comesaña Figueroa. Finca nº 262 do plano 3.

88ª.- BALBINO BARREIRO ALVAREZ.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 1294 m2, limita Norte camiño e o mesmo, Sur camiño que conduce a Costa, Este Ctra Garrida-Calvario e Oeste camiño. Finca nº 263 do plano 3.

89ª.- FRANCISCO PÉREZ VÁZQUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 988 m2, limita Norte Sabino Alonso Alonso, Sur camiño e conducción de auga, Este Marcelino Piñeiro Tilve e Oeste conducción de auga a Vigo. Finca nº 264 do plano 3.

90ª.- BENITO ALONSO DAVILA.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x9 m2 de planta baixa sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 3501 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur Nemesia Quintas Prado, Este camiño de Sobreira a Fraga e Oeste Bienvenido Vila Fernández. Finca nº 265 do plano 3.

91ª.- EMILIA PÉREZ COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2605 m2, limita Norte Francisco Alonso Salgueiro, Sur camiño de Garrida a Zamáns, Este Benigno Quintas Prado e Oeste Angel Pérez Comesaña. Finca nº 282 do plano 3.

92ª.- ANGEL PÉREZ COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2605 m2, limita Norte José Guisande Comesaña, Sur camiño de Garrida a Seoanes, Este Emilia Pérez Comesaña e Oeste Saladina Pérez Comesaña. Finca nº 283 do plano 3.

93ª.- SALADINA PÉREZ COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2605 m2, limita  Norte José Guisande Comesaña, Sur camiño de Seoanes a Zamáns, Este Angel Pérez Comesaña e Oeste Emilio Alonso Vila. Finca nº 284 do plano 3.

94ª.- EMILIO ALONSO VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2510 m2, limita Norte Sabino Rodríguez Alvarez, Sur camiño de Garrida a Zamáns, Este Saladina Pérez Comesaña e Oeste camiño a Fraga. Finca nº 294 do plano 3.

95ª.- ANGELITA PÉREZ COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 349 m2, limita Norte José Barros Salgueiro, Sur Carmen Salgueiro Davila, Este Darío Salgueiro Hermida e Oeste camiño de servizo. Finca nº 295 do plano 3.

96ª.- CARMEN SALGUEIRO DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 349 m2, limita Norte Carmen Salgueiro, Sur Angelita Pérez Comesaña, Este Darío Salgueiro Hermida e Oeste camiño de servizo. Finca nº296 do plano 3.

97ª.- ANTONIO ORINDO SALGUEIRO DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 349 m2, limita Norte Angelita Pérez Comesaña, Sur Dolores Salgueiro Martínez, Este Darío Salgueiro Hermida e Oeste camiño de servizo. Finca nº 297 do plano 3.

98ª.- DOLORES SALGUEIRO MARTÍNEZ.- Titular da finca a labradío e frutais na que ten unha casa de 6x7 m2 de baixo e piso no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 349 m2, limita Norte Darío Salgueiro Hermida, Sur Josefa Alonso Martínez, Este camiño de servizo e Oeste camiño e Ernesto Salgueiro Quintas. Finca nº 298 do plano 3.

99ª.- ORINDA SALGUEIRO HERMIDA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 3707 m2, limita Norte Hdos de Balbina Fernández, Sur Carmen Costas Salgueiro, Este Ernesto Salgueiro Quintas e Oeste estación de augas a Vigo e camiño. Finca nº 300 do plano 3.

100ª.- SANTIAGO FIGUEROA SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío e frutais na que ten unha casa de 6x4 m2 de planta baixa no lugar de “Vales” cunha superficie de 1156 m2, limita Norte conducción de auga a Vigo, Sur pista forestal a Bembrive, Este Luís Figueroa Salgueiro e Oeste camiño a Sobreira. Finca nº 301 do plano 3.

101ª LUÍSA FIGUEROA SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar da “Balsa” cunha superficie de 866 m2, limita Norte conducción de auga a Vigo, Sur pista forestal a Bembrive, Este José Figueroa Salgueiro e Oeste Santiago Figueroa Salgueiro. Finca nº 302 do plano 3.

102ª.- JOSÉ FIGUEROA SALGUEIRO.- Titular da finca e labradío sito no lugar da “Balsa” cunha superficie de 856 m2, limita Norte conducción  de auga a Vigo, Sur pista forestal a Bembrive, Este Soledad Figueroa Salgueiro e Oeste Luís Figueroa Salgueiro. Finca nº 303 do plano 3.

103ª.- SOLEDAD FIGUEROA SALGUEIRO.-  Titular da finca a labradío e frutais sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 856 m2, limita Norte conducción de auga a Vigo, Sur pista forestal a Bembrive, Este Cándido Figueroa Salgueiro e Oeste Josefa Figueroa Salgueiro. Finca nº 304 do plano 3.

104ª.- CÁNDIDA FIGUEROA SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 856 m2, limita Norte conducción de auga a Vigo, Sur pista forestal a Bembrive, Este Fe Figueroa Salgueiro e Oeste Soledad Figueroa Salgueiro. Finca nº 305 do plano 3.

105ª.- FE  FIGUEROA SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío, frutais e viña na que ten unha casa de 7x9 m2 no lugar de “Vales” cunha superficie de 856 m2, limita Norte conducción de auga a Vigo, Sur pista forestal a Bembrive, Este Guillermo Figueroa Salgueiro e Oeste Cándida Figueroa Salgueiro. Finca nº 306 do plano 3.

106ª.- GUILLERMO FIGUEROA SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío e frutais na que ten unha casa-vivenda sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 856 m2, limita Norte conducción de auga a Vigo, Sur pista forestal a Bembrive, Este Rosa Figueroa Salgueiro e Oeste Fe Figueroa Salgueiro. Finca nº 307 do plano 3.

107ª.- ROSA FIGUEROA SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío, frutais e viña cunha superficie de 856 m2 sita no lugar de “Vales”, limita Norte conducción de auga a Vigo, Sur pista forestal a Bembrive, Este camiño de servizo e Oeste Guillermo Figueroa Salgueiro. Finca nº 308 do plano 3.

108ª.- ELISARDO GUISANDE ALVAREZ.- Titular da finca a labradío, frutais e casa de 6x7 m2 de planta baixa no lugar de “Vales” cunha superficie de 1244 m2, limita Norte conducción de auga a Vigo,  Sur conducción de auga a Vigo,  Este valado  que separa de Carmen Costas Salgueiro e Oeste conducción de auga a Vigo. Finca nº 309 do plano 3.

109ª.- BALBINO ALONSO SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío, frutais e na que ten unha casa de 7x8 m2 de baixo e piso, sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 4724 m2, limita Norte Bienvenido Costas Estévez, Sur camiño de servizo, Este Agapito Costas Alonso e Oeste Iluminada Comesaña Figueroa. Finca nº 316 do plano 3.

110ª.- AGAPITO COSTAS ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 1775 m2, limita Norte Donato Comesaña Freiría, Sur Mercedes Fernández Davila, Este Manuel Alonso Alonso e Oeste Balbino Alonso Salgueiro. Finca nº 317 do plano 3.

111ª.- AVELINO GONZÁLEZ VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 2000 m2, limita Norte Sabino Alonso Vila, Sur sendeiro e Alcira Comesaña, Este Sabino Alonso Alonso e Oeste Marcelino Salgueiro Quintas. Finca nº 318 do plano 3.

112ª.- JULIO ALONSO MARTÍNEZ.- Titular da finca a labradío e frutais na que ten unha casa de 7x6 m2 de baixo e piso sita no lugar de “Ollo de Cabra” cunha superficie de 1876 m2, limita Norte Darío Salgueiro Hermida, Sur Josefa Alonso Martínez, Este camiño de servizo e Oeste camiño e Ernesto Salgueiro Quintas. Finca nº 330  do plano 3.

113ª.- JOSEFA ALONSO MARTÍNEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 1876 m2, limita Norte Julio Alonso Martínez, Sur Delfina Alonso Martínez, Este camiño de servizo e Oeste camiño e  Priscila Alonso. Finca nº 331 do plano 3.

114ª.- DONATO COMESAÑA FREIRÍA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 591 m2, limita Norte Manuel Alonso Alonso,  Sur Balbino Alonso Salgueiro, Este Agapito Costas Alonso e Oeste Aurea Comesaña Freiría. Finca nº 332 do plano 3.

115ª.- AUREA COMESAÑA FREIRÍA.- Titular  da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 591 m2, limita Norte Manuel Alonso  Alonso, Sur Balbino Alonso Salgueiro, Este Donato Comesaña Freiría e Oeste Bienvenido Costas Estévez. Finca nº 333 do plano3.

116ª.- LIDIA COMESAÑA FREIRÍA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 591 m2, limita Norte Manuel Alonso Alonso, Sur Aurea Comesaña Freiría, Este Bienvenido Costas Estévez e Oeste Agapito Costas Alonso. Finca nº 334 do plano 3.

117ª.- NEMESIO COSTAS SALGUEIRO.- Titular da finca a monte sita no lugar do “Alto do Trigo”-“Coelleira” cunha superficie de 6200 m2, limita Norte Socorro Vila Vila, Sur camiño de servizo, Este camiño de Garrida a Vincios e Oeste Herminio Comesaña Quintas. Finca nº 419 do plano 3.

118ª.- CAMILA FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 309 m2, limita Norte Mercedes Fernández Davila, Sur Agustín Fernández Davila, Este Justo Comesaña Costas e Oeste Eulogio Pérez Pérez. Finca nº 421 do plano 3.

119ª.- ANGUSTIAS FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 309 m2, limita Norte Camila Fernández Davila, Sur Herminia Fernández Davila, Este Justo Comesaña Costas e Oeste Eulogio Pérez Pérez. Finca nº 422 do plano 3.

120ª.- HERMINIA FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 319 m2, limita Norte Angustias Fernández Davila, Sur María Fernández Davila, Este Eulogio Pérez Pérez e Oeste Justo Comesaña Costas. Finca nº 423 do plano 3.

121ª.- MARINA FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha  superficie de 309 m2, limita Norte Marina Fernández Davila, Sur Emérita Fernández Davila, Este Justo Comesaña Costas e Oeste Eulogio Pérez Pérez. Finca  nº 424 do plano 3.

122ª.- EULOGIO FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sito no lugar de “Ollo da Cabra” cunha superficie de 309 m2, limita Norte Marina Fernández Davila, Sur Emerenciana Fernández Davila, Este Justo Comesaña Costas e Oeste Eulogio Pérez Pérez. Finca nº 425 do plano 3.

123ª.- EMÉRITA FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 409 m2, limita Norte Eligio Fernández Davila, Sur Purificación Fernández Davila, Este Justo Comesaña Costas e Oeste Eulogio Pérez Pérez. Finca nº 426 do plano 3.

124ª.- PURIFICACIÓN FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 309 m2, limita Norte Emérita Fernández Davila, Sur camiño que separa de Sabino Alonso, Este Justo Comesaña Costas e Oeste Eulogio Pérez Pérez. Finca nº 427 do plano 3.

125ª.- ANGUSTIAS  PÉREZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 637 m2, limita Norte Olegario Pérez Alonso, Sur Antolina Alonso Piñeiro, Este Eulogio Pérez Pérez e Oeste camiño a Costa. Finca nº 428 do plano 3.

126ª.- OLEGARIO PÉREZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 637 m2, limita Norte Valerio Pérez Alonso, Sur Angustias Pérez Alonso, Este Eulogio Pérez Pérez e Oeste Camiño a Costa. Finca nº 429 do plano 3.

127.- VALERIO PÉREZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 637 m2, limita Norte Gumersinda Pérez Alonso, Sur Olegario Pérez Alonso, Este Eulogio Pérez Pérez e Oeste camiño a Costa. Finca nº 430 do plano 3.

128ª.- GUMERSINDA PÉREZ ALONSO.-  Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 637 m2, limita Norte Carmen Pérez Alonso, Sur Valerio Pérez Alonso, Este Eulogio Pérez Pérez e  Oeste camiño  a Costa. Finca nº 431 do plano 3.

129ª.- CARMEN PÉREZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 637 m2, limita Norte Julio Pérez Alonso, Sur Gumersindo Pérez Alonso, Este Eulogio Pérez Pérez e Oeste camiño a Costa. Finca nº 432 do plano3.

130ª.- JULIO PÉREZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 637 m2, limita Norte Antonio Pérez Alonso, Sur Carmen  Pérez Alonso, Este Eulogio Pérez Pérez e  Oeste camiño a Costa. Finca nº 433 do plano 3.

131ª.- ANTONIO PÉREZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 637 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Julio Pérez Alonso, Este Eulogio Pérez Pérez e  Oeste camiño a Costa. Finca nº 434 do plano 3.

132ª.- ALBERTO COSTAS  PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Ollo  da Cabra” cunha superficie  de 839 m2, limita Norte Rogelia Costas Pérez, Sur pista forestal a Bembrive, Este Ernesto Salgueiro Quintas e Oeste Belarmino Davila Rial. Finca nº 435 do plano 3.

133ª.- CELESTINO COSTAS PÉREZ.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa-vivenda de 9x7 m2 sita no lugar de “Ollo da  Cabra” cunha superficie de 839  m2, limita Norte Ctra Garrida-Calvario, Sur Belarmino Davila Rila, Este Rogelia Costas  Pérez e Oeste Roberto Pérez Conde. Finca nº 436 do plano 3.

134ª.- CARMEN COMESAÑA PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie d 642 m2, limita Norte Juana Comesaña Piñeiro, Sur Saladina Costas Costas, Este Justo Vila Iglesias e Oeste Hdos de Cándido Piñeiro Pérez. Finca nº 437 do  plano 3.

135ª.- HERMOSINDA COSTAS VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1283 m2, limita Norte Delfina Alonso Martínez, Sur Emilia Comesaña Alvarez, Este Jaime Posada e Oeste  pista forestal a Bembrive. Finca nº 438 do plano  3.

136ª.- DIGNA VILA FIGUEROA.- Titular da finca a labradío e viña na que ten unha casa de 6x8 m2 de  baixo e piso sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1283 m2, limita Norte Hermosinda Costas Vila, Sur pista forestal a Bembrive, Este Jorge Costas Vila e Oeste Hermosinda Costas Vila. Finca nº 439 do plano 3.

137ª.- JORGE COSTAS VILA.- Titular da finca a labradío e viña no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1283 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur pista forestal a Bembrive, Este Inés Costas Vila e Oeste Digna Vila Figueroa. Finca nº 440 do plano 3.

138ª.- INÉS COSTAS VILA.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1283 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur pista forestal a Bembrive, Este Nemesia Costas Vila e Oeste Jorge Costas Vila. Finca nº 441 do plano 3.

139ª.- NEMESIA COSTAS VILA.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1283 m2, limita Norte Inés Costas Vila, Sur Amelia Comesaña Alvarez, Este Benedicta Comesaña Alvarez e Oeste pista forestal a Bembrive. Finca nº 442 do plano 3.

140ª.- NIEVES COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 8x10 m2 de piso e baixo no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 200 m2, limita Norte pista forestal a Bembrive, Sur Florencio Costas Alonso, Este o mesmo e Oeste o mesmo. Finca nº 443 do plano 3.

141ª.- ELENA PÉREZ VILA.- Titular da finca a labradío sita no “Alto do Trigo” cunha superficie de 1282 m2, limita Norte Sabino Costas Bolero, Sur Elena Vila Barros, Este camiño e Oeste Rosa Pérez Vila. Finca nº 444 do plano 3. Finca nº 444 do plano 3.

142ª.- ARGENTINO PÉREZ VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 1306 m2, limita Norte Eduardo Salgueiro González, Sur Bienvenido Vila Alvarez, Este camiño e Oeste Angel  Pérez Vila. Finca nº 445 do plano 3.

143ª.- ANTONIO VILA BARROS.-  Titular da finca a labradío sita no lugar do “Alto do Trigo” cunha superficie de 2292 m2, limita Norte camiño, Sur camiño da Garrida a Seoanes, Este camiño e pista forestal  a Bembrive e Oeste Elena Vila Barros. Finca nº 446 do plano 3.

144ª.- PURIFICACIÓN VILA BARROS.- Titular da finca a labradío sita no “Alto do Trigo” cunha superficie de 1904 m2, limita Norte Avelina Costas Costas, Sur Mercedes Costas Costas, Este camiño veciñal e Oeste Carmen  Vila Barros. Finca nº 447 do plano 3.

145ª.- HERMINDO PÉREZ VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Vales” cunha superficie de 1756 m2, limita Norte Purificación  Vila Barros, Sur Marina Alvarez  Salgueiro, Este camiño que conduce a Vales e Oeste Mercedes Costas  Costas. Finca nº 448 do plano 3.

146ª.- MERCEDES  COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío, frutais e  viña na que ten unha casa de 6x7m2 de planta baixa no lugar de “Perdigóns” cunha superficie de 5108 m2, limita Norte Purificación Vila Barros, Sur camiño de servizo, Este camiño e Oeste Orindo Freiría Costas. Finca nº 449 do plano 3.

147ª.- SALUD FERNÁNDEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Perdigóns” cunha superficiede 550 m2, limita Norte camiño, Sur Carmen Pérez Costas, Este Fernando Fernández Costas e Oeste camiño. Finca nº 450 do plano 3.

148ª.- FERNANDO FERNÁNDEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Perdigóns” cunha superficie de 550 m2, limita Norte camiño a Vales,Sur Carmen Pérez Costas, Este José Fernández Costas e Oeste Salud Fernández Costas. Finca nº 451 do plano 3.

149ª.- ARMANDO FERNÁNDEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Perdigóns” cunha superficie de 550 m2, limita Norte camiño, Sur Avelina Costas Costas, Este camiño a Seoanes e Oeste Luís Fernández Costas. Finca nº 452 do plano 3.

150ª.- HERMINDO PÉREZ VILA.- Titular da finca a labradío sita no “Alto do Trigo” cunha superficie de 1142 m2, limita Norte camiño da Garrida a Seoanes, Sur Hermindo Pérez Vila, Este camiño e Oeste camiño. Finca nº 453 do plano 3.

151ª.- JESÚS FIGUEIRAS VIDAL.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 2600 m2,  limita Norte camiño veciñal, Sur Julio  Pérez e outros, Este camiño que conduce a Fraga-Vincios e Oeste Cándido Vila Alvarez. Finca nº 459 do plano 3.

152ª.- AQUILINO E PRUDENCIO PIÑEIRO COSTAS.- Titulares da finca a labradío sita no lugar de “Gándaras” cunha superficie de 2622 m2, limita Norte camiño de servizo que separa de Justo Alonso Alonso, Sur camiño que conduce a Seoanes, Este Sabina Piñeiro Alonso e  Indalecio Comesaña Alvarez e Oeste pista forestal ao monte da Sobreira. Finca nº 503 do plano 3.

153ª.- BIENVENIDO VILA FERNÁNDEZ.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x9 m2 e un galpón de 5x6 m2 no lugar de “Gándaras” cunha superficie de 4524 m2, limita Norte pista forestal  a monte Sobreira, Sur Ramón Pérez Vila, Este Benito Alonso e Oeste  José Alonso Alonso. Finca nº 504 do plano 3.

154ª.- EUGENIO VILA MARTÍNEZ E INÉS LORENZO MARTÍNEZ.-  Titulares da finca a labradío sita no lugar de “Gándaras” cunha  superficie de 1329 m2, limita Norte camiño veciñal, Sur Sabino Rodríguez Alvarez, Este Carmen Lorenzo Martínez e Oeste camiño veciñal. Finca nº 512 do plano 3.

155ª.- ISOLINA ORGE COMESAÑA.-  Titular da finca a labradío na que ten unha casa de planta baixa de 7x8 m2 no lugar de “Gándaras” cunha superficie de 1027 m2, limita Norte rede de conducción de augas, Sur camiño de servizo, Este camiño de servizo  e Oeste lavadeiro público. Finca nº 507 do plano 3.

156ª.- DARÍO SALGUEIRO HERMIDA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Gándaras” cunha superficie de 6536 m2, limita Norte Ctra Garrida-Calvario, Sur Julio Alonso Martínez, Este camiño de servizo e lavadeiro público e Oeste Carmen Salgueiro Davila. Finca nº 508 do plano 3.

157ª.- JAIME POSADA COMESAÑA.-  Titular da finca a monte na que ten unha casa de 6x6 m2 sita no lugar de “Gándaras” cunha superficie de 3150 m2, limita Norte camiño, Sur camiño, Este Monte de Utilidade Pública e Oeste camiño. O resto da finca non se lle cede por formar parte do Monte de Utilidade Pública. Finca nº 510 do plano 3.

158ª.- BENIGNO COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 1002 m2, limita Norte Digna Comesaña Quintas, Este camiño a Costa e Oeste Benigno Almuiña Claro. Finca nº 13 do  plano 2.

 159ª.- SILVERIO PIÑEIRO PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 1188 m2, limita Norte Saladino Davila Davila, Sur Hdos de Evaristo Comesaña, Este camiño veciñal a Costa e Oeste Asunción Comesaña. Finca nº 15 do plano 2.

160ª.- SALADINO DAVILA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 1333 m2, limita Norte Manuel Figueiras Vila, Sur Anunciación Comesaña Costas, Este Silverio Piñeiro Piñeiro e Oeste Anunciación Comesaña Costas. Finca nº 16 do plano 2.

161ª.- MANUEL FIGUEIRAS VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 2973 m2, limita Norte camiño a Ctra Sobreira, Sur Saladino Davila Davila, Este camiño a Costa e Oeste Anunciación Comesaña Costas. Finca nº 17 do plano 2.

162ª.- SILVERIO PIÑEIRO PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Garrida” na que ten unha casa de 7x8 m2 de planta baixa e  outra de 7x9 m2  de planta baixa e piso cunha superficie de 1295 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Ctra Garrida-Calvario, Este Oswaldo Pérez Conde e Oeste Germán Fernández Cabezas. Finca nº 18 do plano 2.

163ª.- IRENE ALONSO VILA.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x9 m2 de baixo e piso e viña no lugar da “Garrida” cunha  superficie de 3160 m2, limita Norte Anunciación Comesaña Costas, Sur camiño de servizo, Este Anunciación Comesaña Costas e Oeste camiño de servizo que separa de Nemesio Costas Salgueiro. Finca nº 19 do plano 2.

164ª.- NEMESIO COSTAS SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío e frutais na que ten unha casa de 8x9 m2 de baixo e piso no lugar da “Garrida” cunha superficie de 7068 m2, limita Norte camiño a Balada e Sobreira, Sur Hdos  de Juan Vila, Este camiño de servizo que separa de Irene Alonso Vila e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 20 do plano 2.

165ª.- ALVARO ALONSO ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro”, cunha superficie de 1375 m2, limita Norte Carmen Fernández Costas, Sur camiño de Garrida a Zamáns, Este camiño de Sobreira a Vincios e Oeste Nonito Costas Alvarez. Finca nº 119 do plano 2.

166ª.- DEOLINDA VILA MARTÍNEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2898 m2, limita Norte camiño, Sur Francisco Vila  Martínez, Este Paulina Alonso Alvarez e Oeste camiño de servizo. Finca nº 125 do plano 2.

167ª.- PAULINA ALONSO ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 3149 m2, limita Norte Avelina Alvarez Fernández, Sur Martín Vázquez Costas, Este camiño que conduce a Fraga e Oeste Francisco Vila Martínez. Finca nº 126 do plano 2.

168ª.- FRANCISCO VILA MARTÍNEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 3033 m2, limita Norte Deolinda Vila Martínez, Sur Manuel Vila Pérez, Este Paulina Alonso Alvarez e Oeste camiño. Finca nº 129 do plano 2.

169ª.- CECILIO VÁZQUEZ COSTAS.- Titular da  finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 564 m2 limita Norte Paulina Alonso Alvarez, Sur Avelino Pérez Vila, Este Celso Vázquez Costas e Oeste Carmen Vázquez Costas. Finca nº 130 do plano 2.

170ª.- MANUEL SILVIO VILA PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 2297 m2, limita Norte Francisco Vila Martínez, Sur Marcelino Costas Alonso, Este Martín Vázquez Costas e Oeste camiño. Finca nº 131 do plano 2.

171ª.- MARCELINO COSTAS ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1500 m2, limita Norte Manuel Vila Pérez, Sur Paulino Posada Vila, Este Julio Vila Iglesias e Oeste camiño. Finca nº 132 do plano 2.

172ª.- PAULINO POSADA VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 648 m2, limita Norte Marcelino Costas Alonso, Sur Saladino Novoa Costas, Este o mesmo e Oeste camiño de servizo. Finca nº 133 do plano 2.

173ª.- SALADINO NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 3176 m2, limita Norte Paulino Posada Vila, Sur camiño veciñal, Este Justo Vila Iglesias e Oeste camiño de servizo. Finca nº 134 do plano 2.

174ª.- JUSTO VILA IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 2033 m2, limita Norte Marcelino Costas Alonso, Sur camiño veciñal , Este Roberto Alonso Costas e Oeste Saladino Novoa Costas. Finca nº 135 do plano 2.

175ª.- NONITO COSTAS ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1375 m2, limita Norte camiño da Garrida a Zamáns, Sur camiño a Fraga, Este Alvaro Alonso Alonso, e Oeste camiño a Vincios. Finca nº 152 do plano 2.

176ª.- EVANGELINA ALONSO DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 2387 m2, limita Norte e Sur camiño, Este camiño que conduce a Vincios e Oeste Carmen Alonso Davila. Finca nº 154 do plano 2.

177ª.- MANUEL BARREIRO ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 1603 m2, limita Norte Martín Vázquez Costas, Sur camiño veciñal, Este Avelino Freiría e Oeste Roberto Alonso Costas. Finca nº155 do plano 2.

178ª.- NORBERTO ALONSO COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 935 m2, limita Norte Manuel Vila Pérez, Sur camiño veciñal, Este Manuel Barreiro Alvarez e Oeste Justo Vila Iglesias. Finca nº156 do plano 2.

179ª.- JOAQUÍN FERNÁNDEZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Campiños” cunha superficie de 2175 m2, limita Norte Donato Davila Vila, Sur Adelia Costas Rodríguez, Este José Novoa Costas e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 157 do plano 2.

180ª.- JOSÉ NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1259 m2, limita Norte Donato Davila Vila, Sur Hdos de Avelino Alonso, Este Manuela Vila Estévez e Oeste Joaquín Fernández Alonso. Finca nº 158 do plano 2.

181ª.- ADELIA COSTAS RODRÍGUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Marco da Gándara” cunha superficie de 2090 m2, limita Norte Joaquín Fernández Alonso, Sur Emilia Ramilo Figueroa, Este Hdos de Sabino Alonso e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 159 do plano 2.

182ª.- JULIÁN PÉREZ PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Marco da Gándara” cunha superficie de 2139 m2, limita Norte Avelino Ramilo Figueroa, Sur camiño que conduce a Seoanes, Este Amadeo Costas Costas e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 160 do plano 2.

183ª.- AURITA PIÑEIRO IGLESIAS.- Titular da finca a cultivo sita no lugar de “Marco da Gándara” cunha superficie de 2473 m2, limita Norte camiño que conduce a Seoanes, Sur Gonzalo Alonso, Este Félix Alonso Alvarez e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 161 do plano 2.

184ª.- FÉLIX ALONSO ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 2853 m2, limita Norte Camilo Comesaña Davila, Sur camiño de servizo, Este Sisenando Davila Vila e Oeste Aurea Piñeiro Iglesias. Finca nº 162 do plano 2

185ª.- SISENANDO DAVILA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 2758 m2, limita Norte Camilo Comesaña Davila, Sur Olegario Costas Este Nicanor Fernández Vila e Oeste Félix Alonso Alvarez. Finca nº 163 do plano 2.

186ª.- GENARO COMESAÑA RODRÍGUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1534 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur camiño, Este Angel Vila Costas e Oeste Nicanor Fernández Vila. Finca nº 164 do plano 2.

187ª.- ANGEL DAVILA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Coelleira” cunha superficie de 1537 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur camiño, Este Julio Guisande Comesaña e Oeste Genaro Comesaña Rodríguez. Finca nº 165 do plano 2.

188ª.- JULIO GUISANDE COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar  de “Maquías” cunha superficie de 1815 m2, limita Norte camiño que conduce a Ctra Vigo-Vincios, Sur camiño de servizo, Este Cándido Estévez Allleres e Oeste Angel Davila Costas. Finca nº 166 do plano 2.

189ª.- CÁNDIDO ESTÉVEZ ALLERES.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1856 m2, limita Norte camiño  que conduce a Ctra Vigo-Vincios, Sur camiño de servizo, Este Carmen Fernández Davila e Oeste Julio Guisande Comesaña. Finca nº 167 do plano 2.

190ª.- DARÍO FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1965 m2, limita Norte camiño que conduce a Seoanes, Sur camiño de servizo, Este camiño a Maquías e Oeste Carmen Fernández Davila. Finca nº 168 do plano 2.

191ª.- ENRIQUE NOVOA RODRÍGUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1496 m2, limita Norte camiño que conduce a Seoanes, Sur camiño de servizo, Este camiño veciñal e Oeste Manuel Freiría Vila. Finca nº 169 do plano 2.

192ª.- PAULINO OTERO FERNÁNDEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 1876 m2, limita Norte camiño a Seoanes, Sur o mesmo propietario, Este Evaristo Piñeiro Salgueiro e Oeste camiño de servizo. Finca nº 170 do plano 2.

193ª.- CARMEN VILA ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 2101 m2, limita Norte camiño a Seoanes, Sur Evaristo Piñeiro Salgueiro, Este Jesús Figueiras Vidal e Oeste Paulino Otero Fernández. Finca nº 171 do plano 2.

194ª.- EVARISTO PIÑEIRO SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Coelleira” cunha superficie de 1931 m2, limita Norte Carmen Vila Alvarez, Sur o mesmo propietario, Este Julio Pérez Pérez e Oeste Paulino Otero Fernández. Finca nº 172 do plano 2.

195ª.- ALBA PÉREZ VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2824 m2, limita Norte Teresa Alonso Alvarez, Sur Hdos de José Guisande Novoa, Este camiño que conduce a Vincios e Oeste Gumersindo Alonso Costas. Finca nº 173 do plano 2.

196ª.- BIENVENIDO NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 3332 m2, limita Norte Prudencio Alvarez Fernández, Sur camiño, Este camiño e Oeste camiño que conduce a Vincios. Finca nº 174 do plano 2.

197ª.- PRUDENCIO ALVAREZ FERNÁNDEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1603 m2, limita Norte Isidro Alonso Vila, Sur Bienvenido Novoa Costas, Este José Costas López e Oeste camiño que conduce a Vincios. Finca nº 175 do plano 2.

198ª.- JOSÉ COSTAS LÓPEZ.- Titular da finca a labradío e viña cunha superficie de 3305 m2 sita no lugar de “Maquías”, limita Norte Isidro Alonso Vila, Sur camiño, Este camiño que separa de Francisco Vila e Oeste Prudencio Alvarez Fernández. Finca nº 176 do plano 2.

199ª.- DONATO DAVILA VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Hortelano” cunha superficie de 6324 m2, limita Norte Sabino Piñeiro Pérez, Sur Joaquín Fernández, Este Silvino Novoa Costas e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 177 do plano 2.

200ª.- SILVINO NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 839 m2,  limita Norte Julia Novoa Costas, Sur Manuel Vila Estévez, Este camiño a Vincios e Oeste Donato Davila Vila. Finca nº 178 do plano 2.

201ª.- JULIA NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 839 m2, limita Norte Julia Novoa Costas, Sur Manuel Vila Estévez, Este camiño a Vincios e  Oeste Donato Davila Vila. (ANULADA).

202ª.- JULIA NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 425 m2, limita Norte Estrella Novoa Costas, Sur Pablo Novoa Costas, Este camiño e Oeste Donato Davila Vila. Finca nº 180 do plano 2

203ª.- ESTRELLA NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 435 m2, limita Norte Hermosinda Novoa Costas, Sur Julia Novoa Costas, Este Prudencio Alvarez Fernández e Oeste Donato  Davila Vila. Finca nº 181 do plano 2.

204ª.- HERMOSINDA NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 402 m2, limita Norte Carmen Novoa Costas, Sur Estrella Novoa Costas, Este camiño e Oeste Donato Davila Vila. Finca nº 182 do plano 2.

205ª.- CARMEN NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “M aquías” cunha superficie de 426 m2, limita Norte Darío Novoa Costas, Sur Hermosinda Novoa Costas, Este camiño que separa de Prudencio Alvarez Fernández e Oeste Donato Davila  Vila. Finca nº 183 do plano 2.

206ª.- SILVINO NOVOA COSTAS.-  Titular da finca a labradío sita no lugar  de “Maquías” cunha superficie de 420 m2, limita Norte José Novoa Costas, Sur Carmen Novoa Costas, Este camiño a Vincios e Oeste Donato Davila Vila. Finca nº 184 do plano 2.

207ª.- JOSÉ NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 857 m2, limita Norte Silvino Novoa Costas, Sur Darío Novoa Costas, Este camiño a Vincios e Oeste Donato Davila Vila. Finca nº 185 do plano 2.

208ª.- ISIDRO ALONSO VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 2058 m2, limita Norte Divina Alonso Vila, Sur José Costas López, Este José Guisande Novoa e Oeste camiño veciñal a Vincios. Finca nº 186 do plano 2.

209ª.- ROMÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 3463 m2, limita Norte Eulogio Costas Vidal, Sur Benigno Alonso Vila, Este Julia Novoa Costas e Oeste camiño. Finca nº 187 do plano 2.

210ª.- BENIGNO ALONSO DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2385 m2, limita Norte Román Rodríguez González, Sur Divina Alonso Davila, Este Dolores Novoa Costas e Oeste camiño a Vincios. Finca nº 188 do plano 2.

211ª.- HERMINIO ALONSO COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 837 m2, limita Norte Carmen Novoa Costas, Sur camiño de servizo, Este Delfina Alonso Costas e Oeste Sabino Alonso Alonso. Finca nº 189 do plano 2.

212ª.- DELFINA ALONSO COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 837 m2, limita Norte Carmen Novoa Costas, Sur Deolinda Vila Martínez, Este Adolfo Comesaña Vila e Oeste Herminio Alonso Costas. Finca nº 190 do plano 2.

213ª.- ADOLFO COMESAÑA VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1080 m2, limita Norte Carmen Comesaña Vila, Sur Carlos Comesaña Vila, Este camiño a Zamáns e Oeste Delfina Alonso Costas. Finca nº 191 do plano 2.

214ª.- CARLOS COMESAÑA VILA.- Titular  da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1283 m2, limita Norte Adolfo Comesaña Vila, Sur camiño de Valladares a Vincios, Este camiño a Zamáns e Oeste Delfina Alonso Costas. Finca nº 192 do plano 2.

215ª.- CARMEN COMESAÑA VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 799 m2, limita Norte camiño a Zamáns, Sur Carmen Novoa Costas, Este Adolfo Comesaña Vila e Oeste Carmen Novoa Costas. Finca nº 193 do plano 2.

216ª.- CARMEN NOVOA COSTAS.- Titular  da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 799 m2, limita Norte camiño a Zamáns, Sur Delfina Alonso Costas, Este Carmen Comesaña Vila e Oeste Sabina Alonso Costas. Finca nº 194 do plano 2.

217ª.- JOSÉ GUISANDE NOVOA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 822 m2, limita Norte Carmen Novoa Vila, Sur José Costas López, Este Sabino Alonso Alonso e Oeste Divina Alonso Vila. Finca nº 195 do plano 2.

218ª.- CARMEN NOVOA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 823 m2, limita Norte Dolores Novoa Costas, Sur José Guisande Novoa, Este Sabino Alonso Alonso e Oeste Divina Alonso Davila. Finca nº 196 do plano 2.

219ª.- DOLORES NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 829 m2, limita Norte Angelina Novoa Costas, Sur Carmen Novoa Davila, Este Sabino Alonso Alonso e Oeste Benigno Alonso Davila. Finca nº 197 do plano 2.

220ª.- ANGELITA NOVOA COSTAS.- Titular da finca a  labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1943 m2, limita Norte Hdos de Manuel Freiría, Sur Paulina Alonso Alonso, Este camiño que conduce a Vincios e Oeste Deolinda Vila Martínez. Finca nº 198 do plano 2.

221ª.- ROMÁN ALONSO COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 3210 m2, limita Norte camiño a Zamáns, Sur Ramón Rodríguez González, Este Saladino Novoa Costas e Oeste Eulogia Costas Rial. Finca nº 200 do plano 2.

222ª.- JULIA NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 823 m2, limita Norte Dulcísima Novoa Costas, Sur Angelita Novoa Costas, Este Sabino Alonso Alonso e Oeste Román Rodríguez González. Finca nº 199 do plano 2.

223ª.- EULOGIA COSTAS RIAL.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2436m2, limita Norte camiño a Zamáns, Sur Román Rodríguez González, Este Román Alonso Costas e Oeste Hdos de Generoso Rial. Finca nº 201 do  plano 2.

224ª.- ALBINO COMESAÑA VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Campiños” cunha superficie de 6070m2, limita Norte Adolfo Comesaña Vila, Sur Jesús Figueiras Vidal, Este camiño a Vincios e Oeste Juan Bautista Figueiras Vidal. Finca nº 202 do plano 2.

225ª.- ANGELA GUISANDE NOVOA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1189 m2, limita Norte Agustín Guisande Novoa, Sur camiño a Ctra Vigo-Vincios, Este camiño a Vincios e Oeste Aurea Guisande Novoa. Finca nº 203 do plano 2.

226ª.- TERESA ALONSO ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Campiños” cunha superficie de 2953 m2, limita Norte Antonio Iglesias Vila, Sur Alba  Pérez Vila, Este camiño a Vincios e Oeste Gumersinda Alonso Costas. Finca nº 204 do plano 2.

227ª.- AUREA COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Campiños” cunha superficie de 1158 m2, limita Norte Rogelio Comesaña Quintas, Sur camiño de servizo, Este camiño de servizo e Oeste Constante Comesaña Quintas. Finca nº 205 do plano 2.

228ª.- ROGELIO COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Campiños” cunha superficie de  813 m2, limita Norte Gumersinda Alonso Costas, Sur Aurea Comesaña Quintas, Ested Mª Paz Guisande e Oeste Constante Comesaña Quintas. Finca nº 206 do plano 2.

229ª.- CONSTANTE COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Campiños” cunha superficie de  756 m2, limita Norte Herminio Comesaña Quintas, Sur camiño, Este Aurea Comesaña Quintas e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 207 do plano 2.

230ª.- HERMINIO COMESAÑA QUINTAS.-  Titular da finca a labradío sita no lugar de “Campiños” cunha superficie de 735 m2, limita Norte Constante Comesaña Quintas, Sur o mesmo, Este Rogelio Comesaña Quintas e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 208 do plano 2.

231ª.- JUAN BAUTISTA FIGUEIRAS VILA.- Titular da finca a labradío e frutais sita no lugar da “Pouleira de Lagoas” na que ten unha casa de 7x9 m2 cunha superficie de 11601 m2, limita Norte camiño veciñal, Sur Sabino Piñeiro Pérez, Este Albino Comesaña Vila e outros e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 262 do plano 2.

232ª.- DULCÍSIMA NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 823 m2, limita Norte Saladino Novoa Costas, Sur Julia Novoa Costas, Este Sabino Alonso Costas e Oeste Román Rodríguez González. Finca nº 239 do plano 2.

233ª.- SALADINO NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 823 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Dulcísima Novoa Costas, Este Sabino Alonso Alonso e Oeste Ramón Alonso Costas. Finca nº 240 do plano 2.

234ª.- SABINA ALONSO COSTAS.- Titular  da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 728 m2, limita Norte camiño a Zamáns, Sur Herminio Alonso Costas, Este Carmen Novoa Costas e Oeste Sabino Alonso Costas. Finca nº 241 do plano 2.

235ª.- CONSTANTE COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Pouleira” cunha superficie de 718 m2, limita Norte Gumersindo Alonso Costas, Sur Herminio Comesaña Quintas, Este Rogelio Comesaña Quintas e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 242 do plano 2.

236ª.- CARMEN FERNÁNDEZ CABEZAS.- Titular da  finca a labradío e viña na que ten unha casa de 7x8 m2 sita no lugar da “Garrida” cunha superficie de 1295 m2, limita Norte Silverio Piñeiro Piñeiro, Sur Ctra Garrida-Calvario, Este Silverio Piñeiro  Piñeiro e Oeste camiño de servizo. Finca nº 244 do plano 2.

237ª.- NICANOR FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 725 m2, limita Norte Sabina Fernández Vila, Sur camiño de servizo, Este Generoso Comesaña Rodríguez e Oeste Sisenando Davila Davila. Finca nº 245 do plano 2.

238ª.- SARA COMESAÑA PÉREZ.- Titular da finca a labradío e viña na que ten unha casa de  7x8 m2 de planta baixa sita no lugar de “Gándara” cunha superficie de 730 m2, limita Norte Manuel Figueiras Vila, Sur Máximo Comesaña Pérez, Este Joaquin Barreiro e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 247 do plano 2.

239ª.-MÁXIMO COMESAÑA PÉREZ.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x8 m2 de planta baixa no lugar de “Gándara” cunha superficie de 730 m2, limita Norte Sara Comesaña Pérez, Sur Eugenio Rial Costas, Este Joaquín Barreiro e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 248 do plano 2.

240ª.- ANGELITA PÉREZ COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Marco” cunha superficie de 1423 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Hdos de Gonzalo Alonso, Este María Costas e outros e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 257 do plano 2.

241ª.- ANGELA COSTAS ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Coelleira” cunha superficie de 2500 m2, limita Norte Celso Vázquez Costas, Sur camiño veciñal, Este Carmen Alonso Davila e Oeste Manuel Barreiro Alvarez. Finca nº 285 do plano 2.

242ª.- SILVINO NOVOA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1683 m2, limita Norte Julio Agra Costas, Sur José Novoa Costas, Este camiño veciñal e Oeste Donata Davila Vila. Finca nº 292 do plano 2.

243ª.- JULIO AGRA COSTAS.- Titular da finca a labradío  sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1683 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Silvino Novoa Costas, Este camiño que conduce a Vincios e Oeste Sabino Piñeiro Pérez. Finca nº 293 do plano 2.

244ª.- MANUELA VILA ESTÉVEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de  2386 m2, limita Norte Donato Davila Vila, Sur Amadeo Costas Costas, Este Silvino Novoa Costas e Oeste José Novoa Costas. Finca nº 299 do plano 2.

245ª.- LAUREANO COMESAÑA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías”  cunha superficie de 1000 m2, limita Norte camiño  de servizo, Sur Sisenando Davila Davila, Este Manuel Comesaña Davila e Oeste Camilo Comesaña Davila. Finca nº 320 do plano 2.

246ª.- MANUEL COMESAÑA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1000m2, limita Norte  camiño a Seoanes, Sur Sisenando Davila Davila, Este Julio Comesaña Quintas e Oeste Laurano Comesaña Davila. Finca nº 321 do plano 2.

247ª.- MANUEL COMESAÑA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 694 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Hdos de Manuel Davila, Este Laureano Comesaña Davila e Oeste Cándido Estévez Alonso. Finca nº 322 do plano 2.

248ª.- LAUREANO COMESAÑA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 695 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Hdos de Manuel Davila, Este Camilo Comesaña Davila e Oeste Manuel Comesaña Davila. Finca nº323 do plano 2.

249ª.- CAMILO COMESAÑA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 695 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Hdos de Manuel Davila, Este zanxa e camiño de servizo e Oeste Laureano Comesaña Davila. Finca nº 324 do plano 2.

250ª.- JULIO COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 800 m2, limita Norte camiño que separa de Amadeo Costas, Sur Sisenando Davila Davila, Este camiño de servizo e Oeste Manuel Comesaña Davila. Finca nº 325 do plano 2.

251ª.- BALBINO BARREIRO ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Pouleira” cunha superficie de 2377 m2, limita Norte Eugenio Rial Costas, Sur Gumersindo Alonso Costas, Este Antonio Iglesias Vila e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 340 do plano 2.

252ª.- JULIO COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 1002 m2, limita Norte Benigno Comesaña Quintas, Sur Ctra Garrida-Calvario, Este camiño veciñal e Oeste Herminio Comesaña Quintas. Finca nº 385 do plano 2.

253ª.- HERMINIO COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío na que existe unha casa de 7x8 m2 sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 1002 m2, limita Norte Benigno Comesaña Quintas, Sur Ctra Garrida-Calvario, Este Julio Comesaña Quintas e Oeste Benigno Almuiña Claro. Finca nº 386 do plano 2.

254ª.- DIGNA COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 1002 m2, limita Norte Felisa Comesaña Quintas, Sur Benigno Comesaña Quintas, Este camiño a Costa e Oeste Benigno Almuiña Claro. Finca nº 387 do plano 2.

255ª.- FELISA COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 1002 m2, limita Norte Servando Comesaña Quintas, Sur Digna Comesaña Quintas, Este camiño veciñal e Oested Benigno Almuiña Claro. Finca nº 388 do plano 2.

256ª.- SERVANDO COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Madorra da Quinta” cunha superficie de 1002 m2, limita Norte Silverio Piñeiro Piñeiro, Sur Felisa Comesaña Quintas, Este camiño a Costa e Oeste Anunciación Comesaña Costas. Finca nº 389 do plano 2.

257ª.- SABINO ALONSO ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 3656 m2, limita Norte camiño que conduce a Zamáns, Sur José Costas López, Este Herminio Alonso Costas  e Oeste Saladino Novoa Costas. Finca nº 400 do plano 2.

258ª.- AGUSTÍN GUISANDE NOVOA.-  Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de  1189 m2, limita Norte José Guisande Novoa, Sur Angela Guisande Novoa, Este camiño e Oeste Aurea Guisande Novoa.Finca nº 401 do plano 2.

259ª.- JOSÉ GUISANDE NOVOA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1080 m2, limita Norte Alba Pérez Vila, Sur Agustín Guisande Novoa, Este camiño que conduce a Vincios e Oeste Aurea Guisande Novoa. Finca nº 402 do plano 2.

260ª.- AUREA GUISANDE NOVOA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1182 m2, limita Norte Alba Pérez Vila, Sur camiño a Vincios, Este Agustín Guisande Novoa e Oeste Mª Paz Guisande Novoa. Finca nº 403 do plano 2.

261ª.- Mª PAZ GUISANDE NOVOA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 1189 m2, limita Norte Alba Pérez Vila, Sur camiño a Vincios, Este Aurea Guisande Novoa e Oeste camiño de servizo. Finca nº 404 do plano 2.

262ª.- CARMEN ALONSO DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Coelleira” cunha superficie de 2387 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur camiño que conduce a Fraga, Este Evangelina Alonso Davila e Oeste Angel Costas Alvarez. Finca nº 406 do plano 2.

263ª.- DIVINA ALONSO DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de  2464 m2, limita Norte Benigno Alonso Vila, Sur Isidro Alonso Vila, Este Carmen Novoa Davila e Oeste camiño que conduce a Vincios. Finca nº 407 do plano 2.

264ª.- CELSO VÁZQUEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Coelleira” cunha superficie de 564 m2, limita Norte Paulina Alonso Alvarez, Sur Auxilio Pérez Vila, Este Carmen Vázquez Costas e Oeste Victoria Vázquez Costas. Finca nº 408 do plano 2.

265ª.- CARMEN VÁZQUEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Coelleira” cunha superficie de 564 m2, limta Norte Paulina Alonso Alvarez, Sur Auxilio Pérez Vila, Este Carmen Vázquez Costas e Oeste Victoria Vázquez Costas. Finca nº 409 no plano 2.

266ª.- VICTORIA VÁZQUEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Coelleira” cunha superficie de 564 m2, limita Norte Paulina Alonso Alvarez, Sur Auxilio Vázquez Pérez, Este Carmen Vázquez Costas e Oeste Bienvenido Vázauez Costas. Finca nº 410 do plano 2.

267ª.- BIENVENIDO VÁZQUEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Coelleira” cunha superficie de 564 m2, limita Norte Paulina Alonso Alvarez, Sur Auxilio Alonso Vila, Este Victoria Vázquez Costas e Oeste Martín Vázquez Costas. Finca nº 411 do plano 2.

268ª.- MARTÍN VÁZQUEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Coelleira” cunha superficie de 564 m2, limita Norte Paulina Alonso Alvarez, Sur Manuel Barreiro Alvarez, Este Bienvenido Vázquez Costas e Oeste Silvio Vila Pérez. Finca nº 412 do plano 2.

269ª.- CARMEN FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1956 m2, limita Norte camiño a Marco, Sur camiño de servizo, Este Darío Fernández Davila e Oeste Cándido Estévez Salgueiro. Finca nº 413  do plano 2.

270ª.- SABINA FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 725 m, limita Norte Enrique Fernández Vila, Sur Nicanor Fernández Vila, Este Generoso Comesaña Rodríguez e Oeste Sisenando Davila Davila. Finca nº 414 do plano 2.

271ª.- ENRIQUE FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar  de “Maquías” cunha superficie de 725 m2, limita Norte Paulina Fernández Vila, Sur Sabina Fernández Vila, Este Generoso Comesaña Rodríguez e Oeste Sisenando Davila Davila. Finca nº 415 do plano 2.

272ª.- PAULINA FERNÁNDEZ VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de  725 m2, limita Norte José Fernández Davila, Sur Enrique Fernández Davila, Este Generoso Comesaña Rodríguez e Oeste Sisenando Davila Davila. Finca nº 416 do plano 2.

273ª.- JOSÉ FERNÁNDEZ ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 725 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Paulina Fernández Davila, Este Generoso Comesaña Rodríguez e Oeste Sisenando Davila Davila. Finca nº 417 do plano 2.

274ª.- NEMESIO COSTAS SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Coelleira” cunha superficie de 2324 m2, limita Norte camiño que conduce a Seoanes, Sur Preciosa Vila e Outros, Este camiño de servizo e Oeste camiño que separa de Enrique Novoa. Finca nº 418 do plano 2.

275ª.- SERVANDO COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 880 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Adelio Costas, Este Olegario Costas Estévez e Oeste Saladina Davila Costas. Finca nº 420 do plano 2.

276ª.- MAXIMINA ORGE COMESAÑA.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x8 m2 de planta baixa no lugar de “Madorra da Quinta”  cunha superficie de 500 m2, limita Norte Anunciación Comesaña Costas, Sur Benigno Almuiña Claro, Este Servando Comesaña Quintas e Oeste Irene Alonso Vila. Finca nº 455 do plano 2.

277ª.- AMADEO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 3166 m2, limita Norte Manuela Vila Estévez, Sur camiño a Seoanes, Este camiño de Garrida a Marco e Oeste Julio Pérez Pérez. Finca nº 456 do plano 2.

278ª.- JESÚS FIGUEIRAS VIDAL.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 2251 m2, limita Norte Albino Comesaña Vila, Sur camiño de servizo, Este camiño que conduce a Vincios e Oeste Juan Bautista Figueiras Vila. Finca nº 458 do plano 2.

279ª.- CAMILO COMESAÑA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Maquías” cunha superficie de 1000 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Sisenando Davila Davila, Este Laureano Comesaña Davila e Oeste Aurita Piñeiro Iglesias. Finca nº 480 do plano 2.

280ª.- CARMEN FERNÁNDEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 2812 m2, limita Norte Alvaro Alonso Alonso, Sur Fernando Salgueiro Quintas, Este camiño que conduce a Fraga e Oeste camiño que separa de Paulina Alonso Alvarez. Finca n 483 do plano 2.

281ª.- FERNANDO SALGUEIRO QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Coelleira” cunha superficie de 1000 m2, limita Norte Carmen Fernández Costas, Sur camiño que separa de Celso Vázquez, Este camiño veciñal e Oeste camiño. Finca nº 484 do plano 2.

282ª.- ANTOLINA RIAL RODRÍGUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Gándara” cunha superficie de 1377 m2, limita Norte camiño, Sur Soledad Rial Rodríguez, Este Jesús Costas e Oeste camiño. Finca nº 498 do plano 2.

283ª.- SABINO PIÑEIRO PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Gándara” cunha superficie de 3631 m2, limita Norte Juan Bautista Figueiras Vila, Sur Donato Davila Vila, Este Severino Comesaña Rodríguez hoxe Julio Agra Costas e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 499 do plano 2.

284ª.- HERMINIO ALONSO PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío e frutais na que ten unha casa de 6x7 m2 de planta baixa cunha superficie de 2424 m2 sita no lugar dos “Mangales”, limita Norte Lavadeiro, Sur Carmen Simón Ramilo, Este Herminio Pérez Costas e Oeste camiño ao Monte Alba. Finca nº 53 do plano 1.

285ª.- SECUNDINO COSTAS PIÑEIRO.- Titular da  finca a labradío sita no lugar dos “Campiños” cunha superficie de 1878 m2, limita Norte camiño ao Monte Alba, Sur Julio Comesaña, Este camiño de servizo e Oeste Mª Africa Costas Piñeiro. Finca nº 54 do plano 1.

286ª.- SALUD  PÉREZ IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 275 m2, limita Norte camiño, Sur Amalia Piñeiro Piñeiro, Este Belarmino Piñeiro Iglesias e Oeste Emérita Piñeiro Iglesias. Finca nº 55 do plano 1.

287ª.- Mª AFRICA COSTAS PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 946 m2, limita Norte Saladina Quintas Davila, Sur Hermosinda Costas Piñeiro, Este Secundino Costas Piñeiro e Oeste camiño. Finca nº 56 do plano 1.

288ª.- ROGELIO RODRÍGUEZ COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 462 m2, limita Norte camiño, Sur Luciano Rodríguez Piñeiro, Este Hermosinda Fernández Alonso e Oeste camiño Alba . Finca nº 57 do plano 1.

289ª.- TEÓFILO PIÑEIRO DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales”, cunha superficie de 1736 m2, limita Norte camiño a Barrocas, Sur Saladina Quintas Davila, Este camiño ao Monte Alba e Oeste Sabino Rodríguez. Finca nº 58 do plano 1.

290ª.- CÁNDIDO ALVAREZ OTERO.- Titular da finca a labradío  na que ten unha casa de 7x9 m2 de planta baixa sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 1711 m2, limita Norte Hermosinda Fernández Alonso, Sur pista  ao Monte Alba, Este Benigna Costas Alvarez e Oeste Jorge Costas Vila. Finca nº 59 do plano 1.

291ª.- HERMOSINDA FERNÁNDEZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 2025 m2, limita Norte África Costas Piñeiro, Sur Cándido Alvarez Otero, Este Julio Comesaña e Oeste Jorge Costas Vila. Finca nº 60 do plano 1.

292ª.- CARMEN SIMÓN RADIO.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Garrida” na que ten unha casa de 7x8 m2 de planta baixa cunha superficie de 3579 m2, limita Norte Herminio Alonso Piñeiro, Sur camiño a pista ao Monte Alba, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste camiño veciñal. Finca nº 61 do plano 1.

293ª.- BELARMINO PIÑEIRO IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 1279 m2, limita Norte Josefa Pérez, Sur camiño de servizo, Este camiño que separa de Saladina Quintas e Oeste camiño que separa de Belarmino Piñeiro Iglesias. Finca nº 62 do plano 1.

294ª.- AUREA VÁZQUEZ PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 464 m2, limita Norte Hdos de Florentino Ramilo, Sur Belarmino Piñeiro Iglesias, Este camiño e Oeste Josefa Vázquez Pérez. Finca nº 63 do plano 1.

295ª.- AMELIA PIÑEIRO PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 1254 m2, limita Norte Belarmino Piñeiro Iglesias, Sur camiño, Este camiño e Oestde Evaristo Piñeiro Iglesias. Finca nº 64 do plano 1.

296ª.- EVARISTO PIÑEIRO IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 955 m2, limita Norte Nieves Pérez Iglesias, Sur camiño a pista Monte Alba, Este Amalia Piñeiro Piñeiro e Oeste camiño de servizo. Finca nº 65 do plano 1.

297ª.- BELARMINO PIÑEIRO IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 1632 m2, limita Norte camiño, Sur camiño que separa de Amelia Piñeiro Piñeiro, Este camiño e Oeste Salud Pérez Iglesias. Finca nº 66  do  plano 1.

298ª.- EMÉRITA PÉREZ IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 275 m2, limita Norte camiño, Sur Amelia Piñeiro Piñeiro, Este Salud Pérez Iglesias e Oeste Delio Pérez Iglesias. Finca nº 67 do plano 1.

299ª.- MANUEL FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 519 m2, limita Norte Hdos de Florentino Ramilo, Sur camiño a Sobroso, Este camiño a Mangales e Oeste María Piñeiro. Finca nº 68 do plano 1.

300ª.- CECILIA PIÑEIRO IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 252 m2, limita Norte Mario Piñeiro, Sur Secundino Costas Piñeiro, Este camiño a Sobroso e Oeste Alvaro Fernández. Finca nº 69 do plano 1.

301ª.- SECUNDINO COSTAS PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 591 m2, limita Norte Alvaro Fernández, Sur camiño a Sobroso, Este Cecilia Piñeiro Iglesias e Oeste Avelino Ramilo Figueroa. Finca nº 70 do plano 1.

302ª.- GENARO ALONSO ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 2167 m2, limita Norte Evaristo Piñeiro Salgueiro, Sur pista ao Monte Alba, Este Palmira Alvarez Figueroa e Oeste pista  ao Monte Alba. Finca nº 71 do plano 1.

303ª.- VÍCTOR COMESAÑA ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 1969 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Genaro Alonso Alvarez, Este Evaristo Piñeiro Iglesias e Oeste Evaristo Piñeiro Salgueiro. Finca nº 72 do plano 1

304ª.- EVARISTO PIÑEIRO SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar e monte de “Mangales” cunha superficie de 4749 m2, limita Norte camiño, Sur pista ao Monte Alba, Este Víctor Comesaña Alonso e Oeste Antonio Barros. Finca nº 73 do plano 1.

305ª.- ANTONIO BARROS FERNÁNDEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 972 m2, limita Norte Héctor González Alonso, Sur sendeiro e pista ao Monte Alba, Este Evaristo Piñeiro Salgueiro e Oeste Belarmino González Alonso. Finca nº 74 do plano 1.

306ª.- HÉCTOR GONZÁLEZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 1379, limita Norte camiño a Sobroso, Sur Antonio Barros Fernández Este Evaristo Piñeiro Salgueiro e Oeste Belarmino González Alonso. Finca nº 75 do plano 1.

307ª.- JOSÉ VÁZQUEZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Seixo” na que ten unha casa de 6x7 m2 de planta baixa cunha superficie de 1946 m2, limita Norte pista forestal ao Monte Alba, Sur Carmen Figueiras Costas, Este camiño  ao campo de fútbol e Oeste camiño de servizo. Finca nº 76 do plano 1.

308ª.- SECUNDINO COSTAS PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar de “Seixo” cunha superficie de 1087 m2, limita Norte Juan Figueiras Comesaña, Sur Laura Da Silva, Este camiño e Oeste Juan Figueiras Comesaña. Finca nº 77 do plano 1.

309ª.- HÉCTOR GONZÁLEZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Pozo” cunha superficie de 1632 m2, limita Norte Belarmino González Alonso, Sur Amadeo Vila Iglesias, Este camiño de servizo e Oeste Amadeo Vila Iglesias. Finca nº 78 do plano 1.

310ª.- SECUNDINO COSTAS PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1522 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Gumersindo Alonso Costas, Este Hdos de Cándido Costas e Oeste Divina Costas Piñeiro. Finca nº 79 do plano 1.

311ª.- GUMERSINDO ALONSO COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1756 m2, limita Norte Antonio Costas Costas, Sur Carmen Figueiras Fernández, Este Olimpia Pérez Costas e Oeste Victorio Iglesias Vila. Finca nº 80 do plano 1

312ª.- OLIMPIA PÉREZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 4023 m2, limita Norte Antonio Costas Costas, Sur Camilo Costas Alvarez, Este Gumersindo Alonso Costas e Oeste camiño ao campo de fútbol. Finca nº 81 do plano 1.

313ª.- CAMILO COSTAS ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 1872 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Hdos de Manuel Figueiras, Este Olimpia Pérez Costas e Oeste Purificación  Davila Piñeiro. Finca nº 82 do plano 1.

314ª.- PRECIOSA DAVILA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 1777 m2, limita Norte Margarita Vila Costas, Sur Cándido Costas, Este camiño de servizo e Oeste camiño de Valladares a Vincios. Finca nº 83 do plano 1.

315ª.- SERVANDO COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 269 m2, limita Norte campo de fútbol, Sur camiño que separa de Purificación Davila Piñeiro, Este camiño de servizo e Oeste Benigno Comesaña Quintas. Finca nº 84 do plano 1.

316ª.- MARGARITA VILA COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 2539 m2, limita Norte Mercedes Costas Costas, Sur Preciosa Vila Costas, Este Elisa Comesaña Quintas e Oeste camiño de Valladares a Vincios. Finca n 85 do plano 1.

317ª.- DARÍO RIAL COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Seixo” cunha superficie de 3616m2, limita Norte Deolinda Cabezas Fernández, Sur camiño ao campo de fútbol, Este Hdos de Adelino Vila Salgueiro e Oeste Adriano Cabezas de Puga. Finca nº 86 do plano 1.

318ª.- ADRIANO CABEZAS DE PUGA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 2160 m2, limita Norte Eugenio Rial Costas, Sur camiño ao campo de fútbol, Este Darío Rial Costas e Oeste Ramón Piñeiro Alonso. Finca nº 87 do plano 1.

319ª.- RAMÓN PIÑEIRO ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 2023 m2, limita Norte Adriano Cabezas de Puga, Sur Benigno Alonso Davila, Este camiño ao campo de fútbol e Oeste Rafael Pérez Costas. Finca nº 88 do plano 1.

320ª.- BENIGNO ALONSO DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1949 m2, limita Norte Rafael Pérez Costas, Sur camiño ao campo de fútbol, Este Ramón Piñeiro Alonso e Oeste camiño ao campo  de fútbol. Finca nº 89 do plano 1.

321ª.- DEOLINDA CABEZAS FERNÁNDEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Seixo” na que ten unha casa de 7x9 m2 de baixo e piso cunha superficie de 4476 m2, limita Norte pista ao Monte Alba, Sur Darío Rial Costas, Este Hdos de Avelino Vila Salgueiro e Oeste Eugenio Rial Costas. Finca nº 90 do plano 1.

322ª.- EUGENIO RIAL COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Mina do Marqués” cunha superficie de 3440 m2, limita Norte pista ao Monte Alba, Sur Adriano Cabezas de Puga, Este Deolinda Cabezas de Puga e Oeste Deolinda Cabezas de Puga. Finca nº 91 do plano 1.

323ª.- FRANCISCO CABEZAS DE PUGA.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Pouleira” cunha superficie de 1700 m2, linda Norte pista ao Monte Alba, Sur Adriano Cabezas de Puga, Este Eugenio Rial Costas e Oeste Benito Pérez Rial. Finca nº 92 do plano 1.

324ª.- BENITO PÉREZ RIAL.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Mina do Marqués” cunha superficie de 5160  m2, limita Norte pista ao Monte Alba, Sur Ramón Piñeiro Alonso, Este Francisco Cabezas de Puga e Oeste Peregrina Piñeiro Pérez. Finca nº 93 do plano 1.

325ª.- OLIMPIA PÉREZ COSTAS.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Groño” cunha superficie de 1475 m2, limita Norte camiño de Gándara a Barrocas, Sur camiño de servizo, Este camiño que separa de Amalia Piñeiro e Oeste camiño que separa de Manuel Vila. Finca nº 94 do plano 1.

326ª.- SALADINA QUINTAS DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Mangales” cunha superficie de 2054 m2, limita Norte Sabino Alonso Alonso, Sur camiño de servizo, Este camiño a Ctra Monte Alba e Oeste camiño de servizo. Finca nº 147 do plano 1.

327ª.- BENIGNA COSTAS  PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de1522 m2, limita Norte camiño, Sur Gumersíndo Alonso Costas, Este Secundino Costas Piñeiro  e Oeste Albino Costas Piñeiro. Finca nº 149 do plano 1.

328ª.- ALBINO COSTAS PIÑEIRO.-  Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas”  cunha superficie de 1522 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Gumersindo Alonso Costas, Este Secundino Costas Piñeiro e Oeste Dolores Costas Costas. Finca nº 148 do plano 1.

329ª.- PURIFICACIÓN DAVILA PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 2251 m2, limita Norte camiño que separa de Servando Comesaña Quintas, Sur Manuel Figueiras Vila, Este Camiño Costas Alvarez e Oeste Preciosa Vila Costas. Finca nº 150 do plano 1.

330ª.- JOSÉ PIÑEIRO COSTAS.- Titular da finca a  labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 3086 m2, limita Norte Ramón Alonso Comesaña, Sur Víctor Vila Iglesias, Este Carmen Rial Costas e Oeste Hdos de José Costas Estévez. Finca nº 211 do plano 1.

331ª.- JOSÉ VILA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 2376 m2, limita Norte Bienvenido Costas Estévez, Sur Román Alonso Comesaña, Este Carmen Rial Costas e Oeste Hdos de Delfín Costas Estévez. Finca nº 212 do plano 1.

332ª.- BIENVENIDO COSTAS ESTÉVEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1954 m2, limita Norte Román Alonso Comesaña, Sur José Vila Davila, Este Emilia Costas e Rogelio Garrido Guisande e Oeste camiño de servizo. Finca nº 213 do plano 1.

333ª.- ROMÁN ALONSO COMESAÑA.-  Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1120 m2, limita Norte Guillermo Fernández Domínguez, Sur Bienvenido Costas Estévez, Este Rogelio Garrido Guisande e Oeste Hdos de Delfín  Costas Otero. Finca nº 214 do plano 1.

334ª.- PRUDENCIO PIÑEIRO COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1570 m2, limita Norte Gabriel Piñeiro Costas, Sur Román Alonso Comesaña, Este Rogelio Garrido Guisande e Oeste camiño de servizo. Finca nº 215 do plano 1.

335ª.- GABRIEL PIÑEIRO COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1983 m2, limita Norte Cesáreo Costas Rodríguez, Sur Prudencio Piñeiro Costas, Este Rogelio Garrido Guisande e Oeste Cecilia Comesaña Pérez. Finca nº 216 do plano 1.

336ª.- MAXIMINO COMESAÑA PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 568 m2, linda Norte camiño de servizo, Sur camiño que separa de Evangelina Costas, Este Carmen Novoa Davila e Oested Cecilia Comesaña Pérez. Finca nº 217 do plano 1.

337ª.- SARA COMESAÑA PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 588 m2, limita Norte Maximino Comesaña Pérez, Sur camiño de servizo, Este Carmen Novoa Davila e Oeste Cecilia Comesaña Pérez. Finca nº 218 do plano 1.

338ª.- CARMEN RIAL COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 902 m2, limitga Norte Francisco Figueiras Vila, Sur camiño de servizo, Este Víctor Barreiro Pérez e Oeste Amalia Ramilo Davila. Finca nº 219 do plano 1.

339ª.- CARMEN RIAL COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 5640 m2, limita Norte José Vila Davila, Sur Victoria Davila Iglesias, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste Román Alonso Comesaña. Finca nº 219 do plano 1.

340ª.- MANUEL PIÑEIRO PÉREZ.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 7917 m2, limita Norte Sabino Piñeiro Salgueiro, Sur Amalia Ramilo Davila, Este Antonio Pérez Abalde e Oeste Inés Piñeiro Alonso. Finca nº 220 do plano 1.

341ª.- CARMEN PIÑEIRO ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1322 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Jesús Figueiras Vidal, Este Nieves Piñeiro Alonso e Oeste Inés Piñeiro Alonso. Finca nº 221 do plano 1.

342ª.- SABINO PIÑEIRO SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Pozo Caseta” cunha superficie de 2328 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Esperanza Pérez, Este Carmen Alonso Pérez e Oeste camiño que separa de Nieves Piñeiro Alonso. Finca nº 222 do plano 1.

343ª.- CARLOS ALONSO FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 812 m2, limita Norte Sabino Piñeiro Salgueiro, Sur Julio Alonso Alvarez, Este Carmen Alonso Pérez e Oeste camiño que separa de Nieves Piñeiro Alonso. Finca nº 223 do plano 1.

344ª.- JULIO ALONSO ALVAREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1771 m2, limita Norte Carlos Alonso Figueroa, Sur Antonio Pérez Abalde, Este camiño de servizo e Oeste Manuel Piñeiro Pérez. Finca nº 224 do plano 1.

345ª.- CARMEN ALONSO PÉREZ.- Titular da finca a labradío e viña na que ten unha casa de 8x9 m2 de planta baixa sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 2915 m2, limita Norte camiño a Pozo, Sur Julio Alonso Alvarez, Este camiño que separa de Custodio Vila e Oeste Sabino Piñeiro Salgueiro. Finca nº 225 do plano 1.

346ª.- ANTONIO PÉREZ ABALDE.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 9424 m2, limita Norte Julio Alonso Alvarez, Sur Víctor Barreiro Pérez, Este camiño de servizo e Oeste Manuel Piñeiro Pérez. Finca nº 226 do plano 1.

347ª.- DIGNA RAMILO FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1425 m2, limita Norte Santiago Alonso Comesaña, Sur Demetrio Costas González, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste Víctor Barreiro Pérez. Finca nº 227 do plano 1.

348ª.- BENJAMÍN LORENZO MARTÍNEZ.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de  7x9  m2 de planta baixa no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 918 m2, limita Norte Leandro Alonso Troncoso, Sur Paulino Lorenzo Martínez, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste camiño de servizo. Finca nº 228 do plano 1.

349ª.- PAULINO LORENZO MARTÍNEZ.- Titular da finca a labradío na que  ten unha casa de 6x8 m2 de planta baixa no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 969 m2, limita Norte Benjamín Lorenzo Martínez, Sur Manuel Figueiras Vila Este Ctra Vigo-Vincios e oeste camiño  veciñal. Finca nº 229 do plano 1.

350ª.- MANUEL FIGUEIRAS VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Pouleira” cunha superficie de 2793 m2, limita Norte Paulino Lorenzo Martínez, Sur camiño de servizo, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste camiño de servizo. Finca nº 230 do plano 1.

351ª.- SANTIAGO ALONSO COMESAÑA.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar da “Pouleira” cunha superficie de 1414 m2, limita Norte camiño que separa de Manuel Figueiras, Sur Digna Ramilo Figueroa, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste Víctor Barreiro Pérez. Finca nº 231 do plano 1.

352ª.- DEMETRIO COSTAS GONZÁLEZ.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa  de 8x9 m2 de baixo e piso sita no lugar da “Pouleira” cunha superficie de 1006 m2, limita Norte Digna Ramilo Figueroa, Sur Marcelino Costas Alonso, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste Víctor Barreiro Pérez. Finca nº 232 do plano 1.

353ª.- ANTERO COMESAÑA PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1711 m2, limita Norte Marcelino Costas Alonso, Sur Hdos de Avelino Vila Salgueiro, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste José Vila Davila. Finca nº 233 do plano 1.

354ª.- ROGELIO GARRIDO GUISANDE.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 3289 m2, limita Norte Hdos de Antonio Pérez Rial, Sur Hdos de Emilia Alonso Costas, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste Gabriel Piñeiro Costas. Finca nº 234 do plano 1.

355ª.- JULIÁN PÉREZ PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Marco” cunha superficie de 2646 m2, limita Norte camiño, Sur Hdos de Jesús Alonso, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste iden. Finca nº 235 do plano 1.

356ª.- VÍCTOR BARREIRO PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas”  cunha superficie de 2423 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur José Vila Davila, Este Digna Ramilo Figueroa e Oeste Carmen Novoa Davila. Finca nº 236 do plano 1.

357ª.- JOSÉ VILA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1993 m2, limita Norte Víctor Barreiro  Pérez, Sur Lucía Costas Iglesias, Este Evangelina Costas e Oeste Antero Comesaña Figueiras. Finca nº 237 do plano 1.

358ª.- LUCÍA COSTAS IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 2032 m2, limita Norte José Vila Davila, Sur Rogelio Garrido Guisande, Este Emilia Vila Fernández e Oeste Cesáreo Costas Rodríguez. Finca nº 238 do plano 1.

359ª.- VÍCTOR BARREIRO PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1657 m2, limita Norte Antonio Pérez Abalde, Sur camiño de servizo e o mesmo, Este Manuel Figueiras Vila e Oeste Carmen Novoa Davila. Finca nº 243 do plano 1.

360ª.- LIDIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 895 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur a mesma propiedade, Este Cándido Costas e Oeste Venancio Davila Piñeiro. Finca nº 246 do plano 1.

361ª.- JULIO PÉREZ PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío frutais e viña na que ten unha casa de 6x8 m2 no lugar de “Gurgulliños” cunha superficie de 5117 m2, limita Norte Andrés Pérez Simón,Sur Julio Alonso Alvarez, Este camiño veciñal e Oeste camiño e pista a Freixo. Finca nº 252 do plano 1.

362ª.- JUAN FIGUEIRAS COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Seixo” cunha superficie de 2073 m2, limita Norte camiño e Secundino Costas, Sur Victorio Iglesias Vila, Este Secundino Costas e Oeste Amadeo Costas Costas. Finca nº 261 do plano 1.

363ª.- EMILIA ALONSO COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de  1155 m2, limita Norte Rogelio Garrido Guisande, Sur Hdos de Paulino Costas Barros, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste Rogelio Garrido Guisande. Finca nº 262 do plano 1.

364ª.- LEANDRO ALONSO TRONCOSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 1685 m2, limita Norte Genaro Alonso Alvarez que separa de pista forestal, Sur Justo Barreiro Pérez, Este Carmen Guisande Alonso e Oeste camiño de servizo. Finca nº 266 do plano 1.

365ª.- DOLORES COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Seixo”, cunha superficie de 1032 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Juan Figueiras Comesaña, Este Amadeo Costas Costas  e Oestde Victorio Iglesias Vila. Finca nº 378 do plano 1.

366ª.- BENIGNA COSTAS ALVAREZ.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x8 m2 de planta baixa no lugar do “Seixo” cunha superficie de 896 m2, limita Norte  Hermosinda Fernández Alonso, Sur pista foresta ao Monte Alba, Este Julio Comesaña e Oeste Cándido Alvarez Otero. Finca nº 268 do plano 1.

367ª.- MANUEL FIGUEIRAS VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 1352 m2, limita Norte…….Vincios-Gondomar, Sur Carmen Fernández Costas, Este Purificación  Davila Piñeiro e Oeste camiño de Valladares a Vincios. Finca nº 260 do plano 1.

368ª.- RAMÓN ALVAREZ FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 469 m2, limita Norte camiño, Sur pista forestal ao Monte Alba, Este Emérita Alvarez Figueroa e Oeste Isabelo Alvarez Figueroa. Finca nº 288 do plano 1.

369ª.- CARMEN GUISANDE ALONSO.- Titular da finca a labradío e monte sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 1685 m2, limita Norte pista forestal ao Monte Alba, Sur Venancio Davila Piñeiro, Este camiño ao campo de fútbol e Oeste Leandro Alonso Troncoso. Finca nº 267 do plano 1.

370ª.- PAULINO POSADA VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Seixo” cunha superficie de 334 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Juan Figueiras Comesaña, Este camiño de servizo e Oeste Amadeo Costas Costas. Finca nº 269 do plano 1.

371ª.- DONATO VILA FERNÁNDEZ.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Seixo” na que ten unha casa de 7x8 m2 de baixo e piso, cunha superficie de 1630 m2, limita Norte pista forestal ao Monte Alba, Sur Amelia Vila Fernández, Este Amelia Vila e pista forestal ao Monte Alba e Oeste Darío Rial Costas. Finca nº 270 do plano 1.

372ª.-AMELIA VILA FERNÁNDEZ.- Titular da finca a labradío e viña  na que ten unha casa de 7x8 m2 de baixo e piso no lugar de “Seixo” cunha superficie de 1630 m2, limita Norte pista forestal ao Monte Alba, Sur Amparo Vila Fernández, Este pista ao Monte Alba e Oeste Darío Rial Costas. Finca nº 271 do plano 1.

373ª.- AMPARO VILA FERNÁNDEZ.- Titular fa finca a labradío e viña sita no lugar do “Seixo” cunha superficie de 1630 m2, limita Norte Amelia Vila Fernández, Sur Arsenio Vila Fernández, Este pista forestal ao Monte Alba e Oeste Darío Rial Costas. Finca nº 272 do plano 1.

374ª.- ARSENIO VILA FERNÁNDEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Seixo” cunha superficie de 1800 m2, limita Norte Amparo Vila Fernández, Sur camiño ao campo de fútbol, Este pista ao Monte Alba e Oeste Darío Rial Costas. Finca nº 273 do plano 1.

375ª.- DOLORES COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Seixo” cunha superficie de 1032 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Juan Figueiras Comesaña, Este Amadeo Costas Costas Victoria Iglesias Vila. (Repetida).

376ª.- BENIGNA COSTAS ALVAREZ.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x8 m2 de planta baixa no lugar do “Seixo” cunha superficie de 896 m2, limita Norte Hermosinda Fernández Alonso, Sur (Repetida).

377ª.- AMADEO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 818 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Gumersinda Alonso, Este Dolores Costas Costas e Oeste Auxilio Costas Costas. Finca nº 264 do plano 1.

378ª.- DOLORES COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 818 m2. Limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Gumersinda Alonso Costas, Este Albino Costas Piñeiro e Oeste Amadeo Costas Costas. Finca nº 275 do plano 1.

379ª.- AMADEO COSTAS COSTAS.-  Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 818 m2. Limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Gumersinda Alonso Costas, Este Dolores Costas Costas e Oeste Auxilio Costas Costas. Finca nº 276 do plano 1.

380ª.- AUXILIO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 818 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Gumersindo Alonso Costas, Este Amadeo Costas Costas e Oeste Prudencio Costas Costas. Finca nº 277 do plano 1.

381ª.- PRUDENCIO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 818 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol,  Sur Gumersindo Alonso Costas, Este Auxilio Costas Costas e Oeste Saladino Costas Costas. Finca nº 278 do plano 1.

382ª.- SALADINO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 818 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Olimpia Pérez Costas, Este Prudencio Costas Costas e Oeste Mercedes Costas. Finca nº 279 do plano 1.

383ª.- AMADEO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 818 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Olimpia Pérez Costas, Este Mercedes Costas Costas e Oeste camiño. Finca nº 280 do plano 1.

384ª.- PALMIRA ALVAREZ FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 469 m2, limita Norte Evaristo Piñeiro Iglesias, Sur pista forestal ao Monte Alba, Este Isabelo Alvarez Figueroa e  Oeste camiño veciñal. Finca nº 286 do plano 1.

385ª.- ISABELO ALVAREZ FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 469 m2, limita Norte camiño que separa de Evaristo Piñeiro Iglesias, Sur pista forestal ao Monte Alba, Este Ramón Alvarez Figueroa e Oeste Palmira Alvarez Figueroa. Finca nº 287 do plano 1.

386ª.- MANUEL ALVAREZ FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 479 m2, limita Norte camiño, Sur pista forestal ao Monte Alba, Este Rosalía Alvarez Figueroa e Oeste Emérita Alvarez Figueroa. Finca nº 289 do plano 1.

387ª.- ROSALÍA ALVAREZ FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 469 m2, limita Norte camiño, Sur pista forestal ao Monte Alba, Este Antonio Alvarez Comesaña e Oeste Manuel Alvarez Figueroa. Finca nº 290 do plano 1.

388ª.- ANTONIO ALVAREZ (COMESAÑA) FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 938 m2, limita Norte Argentino Vila Salgueiro, Sur Rosalía Alvarez Figueroa, Este pista ao Monte Alba e Oeste camiño.Finca nº 291 do plano 1.

389ª.-SALADINO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Mina do Marqués” cunha superficie de 1005 m2, limita Norte Prudencio Costas Costas, Sur campo de fútbol, Este Peregrina Piñeiro Pérez e Oeste Hdos de Guillermo Davila Piñeiro. Finca nº 310 do plano 1.

390ª.- PRUDENCIO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Mina do Marqués” cunha superficie de 1005 m2, limita Norte Hdos de Peregrina Piñeiro Pérez, Sur Lidia González Rodríguez, Este Saladino Costas Costas e Oeste Auxilio Costas Costas. Finca nº 311 do plano 1.

391ª.- AUXILIO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita nas “Lagoas” cunha superficie de 720 m2, limita Norte Hdos de Peregrina Piñeiro Pérez, Sur Lidia González Rodríguez, Este Prudencio Costas Costas e Oeste camiño. Finca nº 312 do plano 1.

392ª.- JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VISO.-  Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 580 m2, limita Norte Héctor González Alonso, Sur camiño a Pozo, Este Enrique Vila González e Oeste Victorio Iglesias Vila. Finca nº 313 do plano 1.

394ª.- ENRIQUE VILA GONZÁLEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 580 m2, limita Norte Héctor González Alonso, Sur camiño, Este Lino Vila González e Oeste José Rodríguez Viso. Finca nº 314 do plano 1.

395ª.- LINO VILA GONZÁLEZ.- Titular  da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 580 m2, limita Norte Héctor González Alonso, Sur camiño, Este camiño a Pozo e Oeste Enrique Vila González. Finca nº 315 do plano 1.

396ª.- CARMEN NOVOA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 902 m2, limita Norte Francisco Figueiras Vila, Sur camiño de servizo, Este Víctor Barreiro Pérez e Oeste Amalia Ramilo Davila. Finca nº 319 do plano 1.

397ª.- LUÍSA PÉREZ SIMÓN.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 985 m2, limita Norte Olivia Rodríguez Piñeiro, Sur pista ao Monte Alba, Este Andrés Pérez Simón e Oeste Manuel García. Finca nº 326 do plano 1.

398ª.- ANDRÉS PÉREZ SIMÓN.- Titular da finca de labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 985 m2, limita Norte Olivia Rodríguez Piñeiro, Sur pista forestal ao Monte Alba, Este Plácido Pérez Simón e Oeste Luísa Pérez Simón. Finca nº 327 do plano 1.

399ª.- PLÁCIDO PÉREZ SIMÓN.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 985 m2, limita Norte Lino Rodríguez Piñeiro, Sur pista forestal ao Monte Alba, Este Inés Pérez Simóns e Oeste Andrés Pérez Simón. Finca nº 328 do plano 1.

400ª.- INÉS PÉREZ SIMÓN.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Seixo” na que ten unha casa de 8x9 m2 de baixo e piso cunha superficie de 985 m2, limita Norte Luciano Rodríguez Piñeiro, Sur pista forestal ao Monte Alba, Este Cándido Alvarez Otero e Oeste Plácido Pérez Simón. Finca nº 329 do plano 1.

401ª.- OLIVIA RODRÍGUEZ PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 462 m2, limita Norte Sabina Rodríguez Piñeiro,  Sur Manuel García, Este Luísa Pérez Simón e Oeste camiño ao Monte Alba. Finca nº 335 do plano 1.

402ª.- SABINA RODRÍGUEZ PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie  de 462 m2, limita Norte Lino Rodríguez Piñeiro, Sur Olivia Rodríguez Piñeiro, Este Andrés Pérez Simón e Oeste camiño ao Monte Alba. Finca n 336 do plano 1.

403ª.- LINO RODRÍGUEZ PIÑEIRO.- Titular  da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales”  cunha superficie de 463 m2, limita Norte Luciano Rodríguez Piñeiro, Sur Sabina Rodríguez Piñeiro, Este Jorge Costas Vila e Oeste camiño ao Monte Alba. Finca nº 337 do plano 1.

404ª.- LUCIANO RODRÍGUEZ PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 462 m2, limita Norte Rogelio Rodríguez Comesaña, Sur Lino Rodríguez Piñeiro, Este Hermosinda Fernández Alonso e Oeste camiño ao Monte Alba. Finca nº 338 do plano 1.

405ª.- MANUEL ALVAREZ CAMPOS.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie dde 469 m2, limita Norte Manuel Alvarez Figueroa, Sur Ramón Alvarez Figueroa, Este pista ao Monte Alba e Oeste camiño de servizo. Finca nº 339 do plano 1.

406ª.- PORFIRIO E MANUEL FIGUEROA PIÑEIRO.- Titulares da finca a labradío sita no lugar das “Gándaras” cunha superficie de 5095 m2, limita Norte Rafael Pérez, Sur Hdos de Cándido Costas, Este Benigno Alonso Davila e Oeste camiño ao campo de fútbol. Finca nº 334 do plano 1.

407ª.- FRANCISCO FIGUEIRAS VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Gándaras” cunha superficie de 1176 m2, limita Norte Benigno Alonso Davila, Sur camiño ao campo de fútbol, Este Camiño e Oeste Hdos de Cándido Costas Comesaña e Hdos de Peregrina Piñeiro Pérez. Finca nº 345 do plano 1.

408ª.- ERMITAS COSTAS FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Gándaras” cunha superficie de 2405 m2, limita Norte Maximino Vila Prado, hoxe Emilia Alonso Costas, Sur valado que separa da finca de Hdos de Sabino Costas, Este Crta Vigo-Vincios e Oeste valado que separa da finca de Rogelio Garrido Guisande. Finca nº 346 do plano 1.

409ª.- ANGELINA COSTAS RODRÍGUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Gándaras” cunha superficie de 4300 m2, limita Norte Hdos de Domingo Comesaña Freiría e Hdos de Diego Novoa, Sur Hdos de Faustino Costas Estévez, hoxe Leonardo Costas Rodríguez, Este José Vila e Víctor Barreiro Pérez e Oeste Hdos de José Costas Estévez. Finca nº 347 do plano 1.

410ª.- FRANCISCO FIGUEIRAS VILA.- Titular da  finca a labradío sita no lugar das “Gándaras” cunha superficie de 1738 m2, limita Norte Antonio Pérez Abalde, Sur camiño e Hdos de Florentino Ramilo, Este Lidia Vila Davila e Oeste Manuel Piñeiro. Finca nº 348 do plano 1.

411ª.- MERCEDES VILA FERNÁNDEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Pouleira” cunha superficie de 2663 m2, limita Norte Antero Comesaña Piñeiro, Sur Rogelio Garrido Guisande, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste Lucía Costas Rodríguez. Finca nº 350  do plano 1.

412ª.- MARCELINO COSTAS ALONSO.- Titular da finca a labradío  e viña sita no lugar da “Pouleira” cunha superficie de 1006 m2, limita Norte Demetrio Costas González, Sur Antero Comesaña Piñeiro, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste José Vila Davila. Finca nº 351 do plano 1.

413ª.- CARMEN NOVOA DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1077 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur camiño que separa de Evangelina Costas, Este camiño que separa de Víctor Barreiro Pérez e Oeste Sara Comesaña Pérez. Finca nº 352 do plano 1.

414ª.- RAMÓN ALONSO COMESAÑA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 600 m2, limita Norte José Vila Davila, Sur camiño de servizo, Este José Vila Davila e Oeste José Piñeiro Costas. Finca nº 353 do plano 1.

415ª.-  LEANDRO ALONSO TRONCOSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Pouleira” cunha superficie de 2197m2, limita Norte Antonio Pérez Abalde, Sur Benjamín Lorenzo Martínez, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste camiño de servizo. Finca nº 354 do plano 1.

416ª.- LEONARDO COSTAS RODRÍGUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 578 m2, limita Norte Evangelina Costas Rodríguez, Sur Benito Costas Rodríguez, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste camiño de servizo. Finca nº 355 do plano 1.

417ª.- BENITO COSTAS RODRÍGUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 578 m2, limita Norte Leonardo Costas Rodríguez, Sur Lucía Costas Rodríguez, Este a mesma e Oeste camiño. Finca nº 356 do plano 1.

418ª.- VIRGINIA COSTAS RODRÍGUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 578 m2, limita Norte Benito Costas Rodríguez, Sur Cesáreo Costas Rodríguez, Este Lucía Costas Rodríguez e Oeste Hdos de Delfín Costas e camiño. Finca nº 357 do plano 1.

419ª.- CESÁREO COSTAS RODRÍGUEZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 578 m2, limita Norte Virginia Costas Rodríguez, Sur Gabriel Piñeiro Costas, Este Lucía Costas Rodríguez e Oeste camiño de servizo. Finca nº 358 do plano 1.

420ª.- INÉS PIÑEIRO ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1322 m2, limita Norte camiño a Pozo, Sur Hdos de Teresa Ramilo Davila, Este Manuel Piñeiro Pérez e Oeste Valentín Iglesias Vila. Fincanº 359 do plano 1.

421ª.- NIEVES PIÑEIRO ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1322 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Jesús Figueiras Vidal, Este Manuel Piñeiro Pérez e Oeste Carmen Piñeiro Alonso. Finca nº 360 do plano 1.

422ª.- JOSEFA VÁZQUEZ PÉREZ.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 464 m2, limita Norte Aurea Vázquez Pérez, Sur camiño, Este Belarmino Piñeiro Iglesias e Oeste Hdos de Florentino Ramilo. Finca nº 371 do plano 1.

423ª.- JULIO COMESAÑA QUINTAS.-  Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 262 m2, limita Norte camiño a campo de fútbol, Sur Margarita Vila Costas, Este Felisa Comesaña Quintas e Oeste Mercedes Costas Costas. Finca nº 372 do plano 1.

424ª.- FELISA COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 269 m2, limita Norte campo de fútbol, Sur Margarita Vila Costas, Este Herminio Comesaña Quintas e Oeste Julio Comesaña Quintas. Finca nº 373 do plano 1.

425ª.- HERMINIO COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha  superficie de 269 m2, limita Norte campo de fútbol, Sur Margarita Vila Costas, Este Digna Comesaña Quintas e Oeste Felisa Comesaña Quintas. Finca nº 374 do plano 1.

426ª.- DIGNA COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 269 m2, limita Norte campo de fútbol, Sur Margarita Vila Costas, Este Benigno Comesaña Quintas e Oeste Herminio Comesaña Quintas. Finca nº 375 do plano 1.

427ª.- BENIGNO COMESAÑA QUINTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas” cunha superficie de 269 m2, limita Norte campo de fútbol, Sur Margarita Vila Costas, Este Servando Comesaña Quintas e Oeste Digna Comesaña Quintas. Finca nº 376 do plano 1.

428ª.- AMADEO COSTAS COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Seixo” cunha superficie de 1033 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur Juan Figueiras Comesaña, Este Auxilio Costas Costas e Oeste Dolores Costas Costas. Finca nº 377 do plano 1.

429ª.- BELARMINO GONZÁLEZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 1379 m2, limita Norte camiño ao Monte Alba, Sur pista forestal ao Monte Alba, Este Héctor González Alonso e Oeste Hdos de Fermín Pérez. Finca nº 379 do plano 1.

430ª.- BELARMINO GONZÁLEZ ALONSO.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Seixo” cunha superficie de 1632 m2, limita Norte Laura Da Silva, Sur Héctor González Alonso, Este camiño de servizo e Oeste Enrique Vila González. Finca nº 380 do plano 1.

431ª.- BENITA PÉREZ RIAL.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Sobroso” cunha superficie de 1102 m2, limita Norte Sabino Piñeiro Pérez, Sur Monte Forestal, Este Belarmino Piñeiro Iglesias, e Oeste Sabino Piñeiro Pérez que separa da pista ao Monte Alba. Finca nº 381 do plano 1.

432ª.- FRANCISCO FIGUEIRAS VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Gándaras” cunha superficie de 2586 m2, limita Norte Alfredo Figueiras Vila, Sur Manuel Figueiras Vidal, Este camiño e Oeste Hdos de Manuel Costas e Camilo Costas Alvarez. Finca nº 390 do plano 1.

433ª.- ADRIANO CABEZAS DE PUGA.- Titular da finca a labradío sita no lugar do “Seixo” cunha superficie de 400 m2, limita Norte José Novoa Costas, Sur Francisco Cabezas de Puga, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste camiño. Finca nº 485 do plano 1.

434ª.- ALBINA COSTAS COMESAÑA.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x9 m2 de planta baixa no lugar da “Pouleira” cunha superficie de 1170 m2, limita Norte camiño a Pozo túnel, Sur Custodio Vila, Este Ctra Vigo-Vincios e Oeste Carmen Alonso Pérez. Finca nº457 do plano 1.

435ª.- ADELINA FIGUEIRAS VIDAL.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1285 m2, limita Norte Manuel Figueiras Vidal, Sur Carmen Fernández Costas, Este camiño e Oeste Preciosa Costas. Finca nº 460 do plano 1.

436ª.-ARGENTINO VILA SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Mina do Marqués” cunha superficie de 1251 m2, limita Norte camiño ao Monte Alba, Sur pista ao monte, Este Manuel García e Oeste Antonio Alvarez Comesaña. Finca nº 461 do plano 1.

437ª.- JOSÉ FREIRÍA UCHA.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar do “Cruceiro” cunha superficie de 5102 m2, limita Norte Maximino Vila, Sur Angel García e camiño, Este camiño de servizo e Oeste carretera a Freixo. Finca nº 462 do lano 1.

438ª.- CLAUDIO PRADO IGLESIAS.- Titular da finca a labradío e frutais na que ten unha casa de 6x7 m2 de planta baixa no lugar de “Freixo de Arriba” cunha superficie de 920 m2, limita Norte Juan Piñeiro, Sur Manuel Piñeiro, Este pista forestal da Igrexa a Freixo e Oeste Monte Comunal. Finca nº 464 do plano 1.

439ª.- FRANCISCO FIGUEIRAS VILA.- Titular da finca a monte sita no lugar das “Gándaras” cunha superficie de 686 m2, limita Norte monte, Sur camiño, Este campo de deportes e Oeste camiño. Finca nº 397 do plano 1.

440ª.- CARLOS ALONSO FIGUEROA.- Titular da finca a labradío na que ten unha casa de 7x9 m2 de baixo e piso con viña sita no lugar das “Barrocas” cunha superficie de 1500 m2, limita Norte camiño de Garrida a Freixo, Sur camiño de servizo, Este camiño a Barrocas e pista ao Monte e Oeste Higinio Iglesias Alonso. Finca nº 465 do plano 1.

441ª.- ANDRÉS PÉREZ SIMÓN.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar de “Gorgolliños” cunha superficie de 1200 m2, limita Norte franxa que separa do Monte Comunal, Sur Julio Pérez Piñeiro, Este camiño de Barrocas a pista Monte Alba e Oeste zanxa e valado que separa do monte forestal. Finca nº 466 do plano 1.

442ª.- JESÚS FIGUEIRAS VIDAL.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1030 m2, limita Norte Carmen Piñeiro Alonso, Sur camiño de servizo, Este Manuel Piñeiro Pérez e zanxa e Oeste camiño de servizo. Finca nº 467 do plano 1.

443ª.- DELIO PÉREZ IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales”, cunha superficie de 276 m2, limita Norte camiño, Sur Evaristo Piñeiro Iglesias, Este Emérita Pérez Iglesias e Oeste Juan Pérez Iglesias. Finca nº 468 do plano 1.

444ª.- JUAN PÉREZ IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 275 m2, limita Norte camiño, Sur Evaristo Piñeiro Iglesias, Este Delio Piñeiro Iglesias e Oeste Nieves Pérez Iglesias. Finca nº 469 do plano 1.

445ª.- ENRIQUE FERNÁNDEZ DAVILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 275 m2, limita Norte camiño, Sur Evaristo Piñeiro Iglesias, Este Nieves Pérez Iglesias e Oeste camiño que separa de Víctor Comesaña Pérez. Finca nº 470 do plano 1.

446ª.- NIEVES PÉREZ IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar dos “Mangales” cunha superficie de 275 m2, limita Norte camiño, Sur Evaristo Piñeiro Iglesias, Este Juan Pérez Iglesias e Oeste Enrique Fernández Davila. Finca nº 471 do plano 1.

447ª.- HIGINIO DAVILA DAVILA.- Titular da finca a  labradío e viña sita no lugar dos “Pozos” cunha superficie de 722 m2, limita Norte Casimiro Otero Freiría, Sur Justo Iglesias, Este Delio Davila Davila e Oeste Emerenciana Davila Davila. Finca nº 472 do plano 1.

448ª.- DELIO DAVILA DAVILA.- Titular da finca a labradío  sita no lugar dos “Pozos” cunha superficie de 722 m2, limita Norte Casimiro Otero Freiría, Sur José Fernández, Este Higinio Davila Davila e Oeste o mesmo. Finca nº 473 do plano 1.

449ª.- HÉCTOR IGLESIAS ALONSO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar das “Barrocas” cunha superficie de 450 m2, limita Norte Higinio Iglesias Alonso, Sur camiño veciñal, Este Carlos Alonso Figueroa e Oeste Prudencio Piñeiro Costas. Finca nº 475 do plano 1.

450ª.- MAXIMINO IGLESIAS ALONSO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar das “Barrocas” cunha superficie de 269 m2, limita Norte Justo Iglesias Alonso, Sur Héctor Iglesias Alonso, Este Higinio Iglesias Alonso e Oeste Prudencio Piñeiro Costas. Finca nº 477 do plano 1.

451ª.- JUSTO IGLESIAS ALONSO.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar das “Barrocas” cunha superficie de 304 m2, limita Norte camiño veciñal, Sur Higinio Iglesias Alonso, Este Carlos Alonso Figueroa e Oeste Prudencio Piñeiro Costas. Finca nº 478 do plano 1.

452ª.- VENANCIO DAVILA PIÑEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar da “Mina do Marqués” cunha superficie de 256 m2, limita Norte camiño ao campo de fútbol, Sur mesma propiedade, Este Lidia González Rodríguez e Oeste Hdos de Perfecto Salgueiro. Finca nº 479 do plano 1.

453ª.- CARMEN FERNÁNDEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Alabogadas”, cunha superficie de 1200 m2, limita Norte Olimpia Pérez Costas, Sur Manuel Figueiras, Este Gumersinda Alonso Costas e Oeste Francisco Figueiras. Finca nº 481 do plano 1.

454ª.- MANUEL FIGUEIRAS VILA.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1333 m2, limita Norte Gumersinda Alonso Costas, Sur camiño, Este Cándido Costas Comesaña e Oeste Carmen Fernández Costas. Finca nº 486 do plano 1.

455ª.- CARMEN FERNÁNDEZ COSTAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1352 m2, limita Norte Purificación Davila Piñeiro, Sur Adelina Figueiras Vidal, Este Manuel Figueiras Vila e Oeste Ctra Vigo-Vincios. Finca nº 487 do plano 1.

456ª.- VICTORIO IGLESIAS DAVILA-Mª. ANGUSTIAS RAMILO DAVILA.- Titulares da finca a labradío sita no lugar das “Gándaras” cunha superficie de 7521 m2, limita Norte Dolores Costas Costas, Sur camiño de servizo de augas e Amadeo Vila, Este Juan Figueiras e outros e Oeste Gumersindo Costas Alonso. Finca nº 514 do plano 1.

457ª.- CARMEN ALONSO COMESAÑA.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar dos “Pozos” cunha superficie 1053 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur presa de auga para rego, Este camiño e Oeste Román Alonso Comesaña. Finca nº 255 do plano 1.

458ª.- SABINO PÉREZ SALGUEIRO.- Titular da finca a labradío sita no lugar das “Lagoas” cunha superficie de 1237 m2, limita Norte pista a Freixo, Sur pista de Garrida a Freixo, Este camiño de servizo e Oeste Monte Forestal. Finca nº 249 do plano 1.

459ª.- ISOLINA ALONSO FIGUEROA.- Titular da finca a labradío sita no lugar  das “Lagoas” cunha superficie de 3241 m2, limita Norte valado e camiño, Sur pista forestal a Freixo, Este Hdos de Enrique Davila, hoxe monte e  Oeste Hdos de Cándido Piñeiro, hoxe monte. Finca nº 253 do plano 1.

460ª.- EMERENCIANA DAVILA DAVILA.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar dos “Pozos” cunha superficie de 722 m2, limita Norte Casimiro Otero Freiría, Sur Justo Iglesias, Este Higinio Davila Davila e Oeste camiño de servizo. Finca nº 256 do plano 1.

461ª.- SERAFÍN PRADO IGLESIAS.- Titular da finca a labradío e viña sita no lugar de “Mato Grande” cunha superficie de 418 m2, limita Norte camiño de servizo, Sur Hdos de Angel Piñeiro, hoxe monte, Este valado e monte e Oeste camiño de servizo. Finca nº 250 do plano 1.

462ª.- SERAFÍN PRADO IGLESIAS.- Titular da finca a labradío sita no lugar de “Bandeira” cunha superficie de 1646 m2, limita Norte José Costas Comesaña, Sur camiño a Portela, Este camiño de servizo e Oeste Herminio Pérez, hoxe monte. Finca nº 251 do plano 1.

            SEGUNDO.- Acepta-la renunica formulada a favor do Excmo. Axuntamento polos veciños aos que se refire o apartado anterior, respecto aos dereitos que poideran corresponderlles sobre o terreo que, aínda pertencendo ao MARQUESADO DE VALLADARES, está destinado a monte, renuncia que os interesados haberán de formalizar no momento de outorgarse as correspondentes escrituras públicas.

            TERCEIRO.- Manifestarlle a Dirección Xeral de Administración Local que, se ben en algún casos, non hai coincidencia entre os nomes dos veciños, que constan na relación obrante no expediente con  aqueles que sinaron as actas notariais, tales circunstancias débense a que con posterioridade a dita en que aquela relación foi confeccionada, transmitiuse a propiedade das parcelas  a que ditos casos refírese a favor das persoas que aparecen suscribindo as aludidas actas notariais, polo que, en realidade os veciños cesionarios cos que pactan as transacións e as fincas que actualmente posúen son os que, respectivamente numéranse e descríbense no apartado 1 deste informe.

            CUARTO.- Aclarar que as fincas configuradas cos nº 120 do plano nº 3, 210, 307 e 312 do plano nº 1, non poden ser obxecto de cesión, alomenos polo de agora, en atención ás seguintes razón:

            A nº 210 do plano 3 sita na denominación do “Alto do Trigo” no barrio de Gándaras, cunha superficie de 6068 m2 detentada por D. Antonio Freiría Alonso, por canto D. Primitivo Freiría Alonso, presentou escrito manifestando que na citada superficie, inclúese unha finca de menor cabida da que él é titular.

            A de Dª. Victoria Davila Iglesias, situada nas Lagoas-Gándara a labradío e de 2247 m2, habida conta que Dª. Purificación Davila Iglesias, presentou escrito diante da Alcaldía, manifestando que esta finca pertence a comunidade herditaria de seu pai D. Delmiro Davila Iglesias e a súa esposa Dª. Adelina Iglesias Figueroa e non soamente a herdanza que a pretende.

            A finca nº 307 sita nas “Lagoas” a labradío cunha superficie de 438 m2, que limita Norte Delio Davila Davila, Sur Presa de auga para rego, Este camiño de servizo e Oeste Carmen Alonso Comesaña, por canto dita finca está enclavada dentro do perímetro do Monte nº 560 do Catálogo dos de Utilidade Pública, e a finca nº 312 do plano nº 1, detentada por D. Belarmino Iglesias na denominación de Sobroso cunha superficie de 1950 m2 e que limita Norte e Sur camiño, Este zanxa que separa da propiedade de D. Sabino Piñeiro Pérez e Oeste Benita Pérez Rial, porque ao igual que a finca anterior esta situada dentro do perímetro do monte nº 560 do Catálogo dos de Utilidade Pública.

            Se comparamos, en pleno confinamento polo Covid-19, o recollido neste Informe e a actualidade en pleno 2020, a configuración do barrio da Garrida, no que están incluídas estas 97 Has., segue sendo moi similar, non así no crecemento exponencial en vivendas construídas, pois considero que, nos derradeiros cincuenta anos foi o barrio da parroquia que máis creceu.

 

Valladares, 25 de abril de 2020

 

                                                                                    Asdo: Isidro Piñeiro Pérez

                                                                                    Caseiro

 

 

 

 

 


Centro Veciñal e Cultural de Valladares - Copyright © 2014